รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานชุมชน / English for Public Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA743
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานชุมชน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Public Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานชุมชน

อาจารย์ผู้สอน