ข้อมูลอาจารย์

ประภาพร หัสสรังสี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 มี.ค. 2530
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาฝรั่งเศส
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 29 ส.ค. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาต่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : The University Of Waikato
  ประเทศ : นิวซีแลนด์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ