รายละเอียด

แม่พิมพ์โลหะ / Punch and Die

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04413206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แม่พิมพ์โลหะ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Punch and Die
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - แม่พิมพ์โลหะ

อาจารย์ผู้สอน