รายละเอียด

การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ / Computer aided design and drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04412107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer aided design and drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน