รายละเอียด

การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ / Quantitative Decision Making in Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Quantitative Decision Making in Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ

แนะนำอาจารย์ผู้สอน แนวการสอนทำข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันระหว่างการเรียน
อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนและในการดำเนินชีวิต การแต่งกายในการเข้าห้องเรียน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทำข้อตกลงในกระบวนการเรียนรู้ ร่วมงานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. บรรยาย อภิปราย ซักถาม

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 1 หลักการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณทางธุรกิจ
 คาวามเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 ขั้นตอนของการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
 การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงปริมาณในปัญหาทางธุรกิจ

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 2 ตัวแบบการตัดสินใจ
 ลักษณะการแสดงข้อมูล
 ขั้นตอนในการตัดสินใจ
 การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ
 การใช้แขนงการตัดสินใจ

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 3 ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
 ลักษณะปัญหาที่ใช้กำหนดการเชิงเส้น
 สมมติฐานของกำหนดการเชิงเส้น
 โครงสร้างของกำหนดการเชิงเส้น
 การสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 4 การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
 การแก้ปัญหาตัวแบบกาหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีกราฟ
 การแก้ปัญหาตัวแบบกาหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีซิมเพล็กซ์
 การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 4 การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
 การแก้ปัญหาตัวแบบกาหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีกราฟ
 การแก้ปัญหาตัวแบบกาหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีซิมเพล็กซ์
 การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 5 ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการกำหนดงาน
 ปัญหาการขนส่ง
 ปัญหาการกำหนดงาน

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 5 ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการกำหนดงาน
 ปัญหาการขนส่ง
 ปัญหาการกำหนดงาน

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน

หน่วยที่ 6 ตัวแบบพัสดุคงคลัง
 ประเภทและข้อดีข้อเสียของการมีพัสดุคงคลัง
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง
 การใช้ตัวแบบพัสดุคงคลังช่วยในการตัดสินใจ
 การคำนวณหาปริมาณสั่งประหยัดสุด
 การหาจุดสั่งซื้อซ้ำ

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 6 ตัวแบบพัสดุคงคลัง
 ประเภทและข้อดีข้อเสียของการมีพัสดุคงคลัง
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง
 การใช้ตัวแบบพัสดุคงคลังช่วยในการตัดสินใจ
 การคำนวณหาปริมาณสั่งประหยัดสุด
 การหาจุดสั่งซื้อซ้ำ

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 7 การวางแผนและการควบคุมโครงการ
 การใช้เพิร์ตและซีพีเอ็มกับงานโครงการ
 การคำนวณช่วยงานแบบเพิร์ต
 การเร่งโครงการ
 การใช้โปรแกรมสำเร็จในการแก้ปัญหา

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 7 การวางแผนและการควบคุมโครงการ
 การใช้เพิร์ตและซีพีเอ็มกับงานโครงการ
 การคำนวณช่วยงานแบบเพิร์ต
 การเร่งโครงการ
 การใช้โปรแกรมสำเร็จในการแก้ปัญหา

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 8 ตัวแบบแถวคอย
 ลักษณะของระบบแถวคอย
 ข้อมูลการเข้ามารับบริการและการให้บริการ
 ตัวแบบแถวคอย
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในตัวแบบแถวคอย
 ค่าใช้จ่ายของระบบแถวคอย

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

หน่วยที่ 8 ตัวแบบแถวคอย
 ลักษณะของระบบแถวคอย
 ข้อมูลการเข้ามารับบริการและการให้บริการ
 ตัวแบบแถวคอย
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในตัวแบบแถวคอย
 ค่าใช้จ่ายของระบบแถวคอย

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
2. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
3. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

ทบทวนก่อนสอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : - ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
- มอบหมายงาน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ตามวันเวลาที่ได้กำหนด

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน