รายละเอียด

การวิจัยการตลาด / Marketing Research

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA609
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยการตลาด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Marketing Research
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การวิจัยการตลาด

แนะนำอาจารย์ผู้สอน แนวการสอนทำข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันระหว่างการเรียน อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนและในการดำเนินชีวิต การแต่งกายในการเข้าห้องเรียน การทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทำข้อตกลงในกระบวนการเรียนรู้ ร่วมงานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

บทที่ 1 แนวคิดในการทำวิจัย
- ความหมายของการวิจัย
- ประเภทของการวิจัย
- ลำดับขั้นตอนในการวิจัย

บทที่ 2 การเลือกหัวข้องานวิจัย และการกำหนดประเด็นปัญหาของงานวิจัย
- หลักการเลือกหัวข้องานวิจัย
- การกำหนดประเด็นปัญหาของงานวิจัย
- หลักในการตั้งชื่อเรื่อง
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยและการกำหนดตัวแปร
- การตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
- การกำหนดตัวแปร
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- ความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
- เงื่อนไขในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
- ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- แบบทดสอบ (Test)
- แบบสัมภาษณ์ (Interview Form)
- แบบสังเกต (Observation Form)
- แบบทดสอบ (Questionnaire)
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ลักษณะของข้อมูล (Types of Data)
- ประเภทการเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 7 สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน
- ความหมายของสมมติฐาน (Hypothesis)
- ลักษณะการกระจายของข้อมูลและการประมาณค่า
- การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Test)
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
- โครงสร้างการคำนวณทางสถิติ
- สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
- สถิติอ้างอิง (Inference Statistics)
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 9 การเขียนรายงานวิจัย
- ความหมายและหลักในการเขียนรายงานวิจัย
- โครงสร้างของการเขียนรายงานวิจัย
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -สอบกลางภาค
-ส่งรูปเล่มโครงร่างงานวิจัยการตลาด พร้อม CD

บทที่ 10 งานภาคสนาม
- งานภาคสนาม
- ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
- การจัดการงานภาคสนาม
- หลักการฝึกปฏิบัติที่มีความจำเป็นของผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 10 งานภาคสนาม
- งานภาคสนาม
- ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
- การจัดการงานภาคสนาม
- หลักการฝึกปฏิบัติที่มีความจำเป็นของผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 11 แนะนำโปรแกรม SPSS
- การเข้าสู่โปรแกรม SPSS
- ส่วนประกอบของโปรแกรม SPSS
- การปรับแต่งรูปแบบของตัวอักษรใน Window

บทที่ 12 การจัดการข้อมูลในโปรแกรม SPSS
- ข้อมูลตัวอย่างที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- รูปแบบการป้อนข้อมูล
- การตั้งค่าตัวแปร
- การจัดการกับไฟล์ข้อมูลในโปรแกรม SPSS
- การสร้างตัวแปรใหม่จากการคำนวณและฟังก์ชั่น

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. ยกตัวอย่างข้อมูลทางการ ตลาด พร้อมมอบหมายงานกลุ่มทำรายงาน
4. จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวิทยากรและอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ควบคุม

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 11 แนะนำโปรแกรม SPSS
- การเข้าสู่โปรแกรม SPSS
- ส่วนประกอบของโปรแกรม SPSS
- การปรับแต่งรูปแบบของตัวอักษรใน Window

บทที่ 12 การจัดการข้อมูลในโปรแกรม SPSS
- ข้อมูลตัวอย่างที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- รูปแบบการป้อนข้อมูล
- การตั้งค่าตัวแปร
- การจัดการกับไฟล์ข้อมูลในโปรแกรม SPSS
- การสร้างตัวแปรใหม่จากการคำนวณและฟังก์ชั่น

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 13 การคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น
- การคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น
- การคำนวณหาอำนาจจำแนก

บทที่ 14 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS
- ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ
- การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติจากงานวิจัยที่ 1
- การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติจากงานวิจัยที่ 2

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. ยกตัวอย่างข้อมูลทางการ ตลาด พร้อมมอบหมายงานกลุ่มทำรายงาน
4. จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวิทยากรและอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ควบคุม

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 13 การคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น
- การคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น
- การคำนวณหาอำนาจจำแนก

บทที่ 14 การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS
- ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ
- การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติจากงานวิจัยที่ 1
- การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติจากงานวิจัยที่ 2

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. ยกตัวอย่างข้อมูลทางการ ตลาด พร้อมมอบหมายงานกลุ่มทำรายงาน
4. จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตินำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวิทยากรและอาจารย์ประจำวิชาเป็นผู้ควบคุม

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

การนำเสนอผลงานเกี่ยวกับรายงานการวิจัยทางการตลาด
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นำเสนอ/อภิปราย/วิจารณ์

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -สอบปลายภาค
-นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวิจัยการตลาดสมบูรณ์ พร้อม CD

อาจารย์ผู้สอน