รายละเอียด

เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ / Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน