รายละเอียด

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ / Integrated Marketing Communication

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA606
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Integrated Marketing Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

แนะนำอาจารย์ผู้สอน แนวการสอนทำข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันระหว่างการเรียน

อธิบายคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนและในการดำเนินชีวิต การแต่งกายในการเข้าห้องเรียน การทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ทำข้อตกลงในกระบวนการเรียนรู้ ร่วมงานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. บรรยาย อภิปราย ซักถาม


สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์

บทที่ 1 การส่งเสริมการตลาด
- ความหมายของการส่งเสริมการตลาด
- การส่งเสริมการตลาดกับแนวความคิดทางการตลาด
- การส่งเสริมการตลาดกับภาวการณ์แข่งขันในตลาดแบบต่างๆ
- สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการตลาด
- ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดสัดส่วนของการส่งเสริมการตลาด

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 การสื่อสารทางการตลาด
- หน้าที่ของการสื่อสารทางการตลาด
- องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร
- ประเภทของการสื่อสาร
- ลำดับขั้นของผลการสื่อสาร
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผน งานของการส่งเสริมการตลาด
- วัตถุประสงค์การส่งเสริมการตลาด
- กลยุทธ์ของการส่งเสริมการตลาด
- การวางแผน

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 การเลือกตลาดเป้าหมายทางการส่งเสริมการตลาด
- ความจำเป็นในการเลือกตลาดเป้าหมาย
- ตลาดเป้าหมาย และผู้รับเป้าหมาย
- การแบ่งส่วนตลาด
- ขั้นตอนในการเลือกตลาดเป้าหมาย
- ผู้ซื้อ 4 กลุ่ม
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 5 งบประมาณการส่งเสริมการตลาด
- การกำหนดงบประมาณการส่งเสริมการตลาด
- วิธีกำหนดงบประมาณ
- คุณภาพของการใช้จ่ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
- ปัจจัยที่มีผลการกำหนดงบประมาณ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

กิจกรรมกลุ่มใน/นอกชั้นเรียน
กิจกรรม : กรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติโดยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ในกิจกรรมบริการวิชาการโครงการพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบรูณการเพื่อสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจชุมชน
3. นำเสนอผลงาน

กิจกรรมกลุ่มใน/นอกชั้นเรียน
กิจกรรม : กรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติโดยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ในกิจกรรมบริการวิชาการโครงการพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบรูณการเพื่อสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจชุมชน
3. นำเสนอผลงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สาอบกลางภาค

บทที่ 6 การโฆษณา
- ประวัติความเป็นมาของโฆษณา
- ประเภทของโฆษณา
- ข้อดีและข้อจำกัดของการโฆษณา

บทที่ 7 การตัดสินใจเพื่อสร้างสรรค์งานโฆษณา
- วิวัฒนาการของแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานโฆษณา
- การสร้างสรรค์งานโฆษณา
- การสร้างสรรค์งานโฆษณาสำหรับใช้กับสื่อประเภทต่างๆ

บทที่ 8 สื่อโฆษณา
- สื่อหลักและสื่อเสริม
- ประเภทของสื่อโฆษณา
- ศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการวางแผนสื่อโฆษณา

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 9 การประชาสัมพันธ์
- ความหมายของการประชาสัมพันธ์
- ภาพลักษณ์กับการประชาสัมพันธ์
- กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
- การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 10 การขายโดยบุคคล
- การขายโดยบุคคลกับส่วนประสมของการส่งเสริมทางการตลาด
- ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพนักงานขาย
- ศิลปะการขาย
- กระบวนการ การขาย
- การจัดการงานขาย
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 11 การส่งเสริมการขาย
- ความหมายของการส่งเสริมการขาย
- การส่งเสริมการขายและส่วนประสม
- การส่งเสริมการตลาด
- วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย
- การจัดโปรแกรมการส่งเสริมการขาย
- ประเภทของการส่งเสริมการขาย
- แนวโน้มการส่งเสริมการขาย
- ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการตลาด

บทที่ 12 การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลาง และการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย
- การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค
- การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พ่อค้าคนกลาง
- การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 13 การตลาดทางตรง
- ความหมายของการตลาดทางตรง
- การตลาดทางตรงและการตลาดทางอ้อม
- การบริหารการตลาดทางตรง
- การบริหารฐานข้อมูล
- การออกแบบกลยุทธ์ของการตลาดทางตรง
- การใช้สื่อการตลาดทางตรง
- แนวโน้มของการตลาดทางตรง
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 14 การวัดผลปฏิบัติงานของการสื่อสารทางการตลาด
- การวัดและประเมินผลของการสื่อสารทางการตลาด
- การวัดและประเมินผลการโฆษณา
- การวัดและประเมินผลการขายโดยบุคคล
- การวัดและประเมินผลกาประชาสัมพันธ์
- การวัดและประเมินผลการส่งเสริมการขาย
- การวัดและประเมินผลการการตลาดทางตรง
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

การนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบรูณการ
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปราย ซักถาม
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Studies)
3. นำเสนอผลงาน

สื่อที่ใช้
1. Power point
2. คอมพิวเตอร์
3. โปรเจคเตอร์
4. เอกสารประกอบการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน