รายละเอียด

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Principle of Computer Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 6 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS902
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง การออกแบบ ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาด้วยรหัสเทียมและผังงานโปรแกรม การประมวลผลด้วย อาเรย์ และนำขั้นตอนการแก้ไขโจทย์ปัญหาไปเขียนเป็นโปรแกรม

รายวิชา - หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม(1)
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
 

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม(2)
1.3 ภาษาโปรแกรม 
1.4 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
 

2.การวิเคราะห์ปัญหา

กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- ฝึกปฏิบัติ

3.การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา(1)

Flowchart (1) แบบเรียงลำดับ

กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- ฝึกปฏิบัติ

3.การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา(2)

Flowchart (2) แบบทางเลือก

กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- ฝึกปฏิบัติ

กิจกรรม : ทบทวนบทเรียน

 

3.การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา(3)

Flowchart (3) แบบวนซ้ำ (1)

กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- ฝึกปฏิบัติ

 

3.การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา(3-2)

Flowchart (3) แบบวนซ้ำ (2)

กิจกรรม
- ฝึกปฏิบัติ

สอบกลางภาค

4.การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- ฝึกปฏิบัติ

5.หลักการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง(1)

กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- ฝึกปฏิบัติ

5.หลักการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง(2)

กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- ฝึกปฏิบัติ

5.หลักการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง(3)

กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- ฝึกปฏิบัติ

กิจกรรม : ฝึกปฎิบัติการแก้ไขโจทย์ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม

6.การประมวลผลข้อมูลแบบอาเรย์

กิจกรรม
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- ฝึกปฏิบัติ

กิจกรรม : ฝึกปฎิบัติการแก้ไขโจทย์ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม

สอบปลายภาค
 

อาจารย์ผู้สอน