รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102_Sec11
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เรียนในห้องเรียน ศท.301
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกลุ่มใน Ms team เพื่อใช้ในการส่งงานและติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน