รายละเอียด

ศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม / Industrial Design Thesis

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 5 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID124
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Design Thesis
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

รายวิชา - ศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม

แนะนำรายวิชา แจกเอกสารคู่มือศิลปนิพนธ์ ระเบียบและขั้นตอนการทำศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
- ปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์

วางแผนดำเนินงาน ศึกษาข้อมูล ค้นคว้าหาแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรม : - ให้คำปรึกษาและยกตัวอย่างประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
- ปฏิบัติงานศิลปนิพนธ์

ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบ
หาแนวคิดรวบยอดจากแบบสอบถาม นำเสนอ Idea Sketch
กิจกรรม : - ให้คำปรึกษาตรวจแบบร่าง Idea Sketch

ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบโดยความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
กิจกรรม : ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 1
ทำงาน Sketch Design จาก Idea Sketch
และตรวจภาคเอกสาร บทที่ 1-4

ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบทำงานพัฒนาความคิดเบื้องต้น Idea Development
กิจกรรม : ให้คำปรึกษาตรวจ Idea Development จาก Sketch Design เสนอแนะแนวคิดเพิ่มเติม และตรวจภาคเอกสาร

ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบ โดยจัดทำ Model Study
กิจกรรม : ให้คำปรึกษาตรวจ Model Study เสนอแนะแนวคิดเพิ่มเติม

ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบ โดยจัดทำปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ สัดส่วน ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบจาก Model Study
กิจกรรม : ให้คำปรึกษาตรวจการพัฒนารูปแบบจาก Model Study และเสนอแนะแนวคิดเพิ่มเติม แนวทางการสอบกลางภาค

สอบกลางภาค ความก้าวหน้าครั้งที่ 2
กิจกรรม : ตรวจความก้าวหน้าครั้งที่ 2 และให้ข้อเสนอแนะ

ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบ จากผลการสอบความก้าวหน้า ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบตามข้อเสนอแนะ
กิจกรรม : ให้คำปรึกษา ตรวจ เสนอแนะ และการพัฒนารูปแบบจากข้อเสนอแนะ

ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบ
ทำต้นแบบ Prototype / Working Drawing
กิจกรรม : ให้คำปรึกษา ตรวจ เสนอแนะ

ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบ ปรับแก้ต้นแบบ Prototype / Working Drawing
กิจกรรม : ให้คำปรึกษาตรวจความก้าวหน้า ต้นแบบ Prototype / Working Drawing เสนอแนะ

ดำเนินการตามขั้นตอนการออกแบบ ปรับแก้งานนำเสนองานออกแบบ Presentation (Poster/Brochure/Presentation)
กิจกรรม : ให้คำปรึกษาตรวจความก้าวหน้า งานนำเสนองานออกแบบ Presentation (Poster/Brochure/Presentation)
เสนอแนะ

สอบความก้าวหน้าครั้งที่ 3
กิจกรรม : ตรวจความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะ

ดำเนินการปรับแก้ จัดทำรูปเล่มสมบูรณ์ เตรียมงานจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
กิจกรรม : ตรวจงานและให้คำปรึกษา

เตรียมการนำเสนองาน (Implementation and Presentation) สรุปแนวทางการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
กิจกรรม : ตรวจงานและให้คำปรึกษา

สอบปลายภาค/สอบป้องกัน
กิจกรรม : ตรวจงานและให้คำปรึกษา

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
จัดทำรูปเล่มสมบูรณ์
กิจกรรม : - นักศึกษาจัดแสดงผลงานออกแบบต่อสาธารณชน
- ส่งรูปเล่มสมบูรณ์

อาจารย์ผู้สอน