รายละเอียด

การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ / Display and Exhibition

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43023031
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Display and Exhibition
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

ออกแบบอุตสาหกรรม ปี 5-6

รายวิชา - การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

แนะนำรายวิชาเข้าสู่บทเรียน
- ประวัติความเป็นมาของการจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการ
- ประเภทของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
กิจกรรม : -บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาอภิปราย

การจัดแสดงสินค้า (Display)
- ความหมายของการจัด Display
- หลักการจัด Display
- ทฤษฏีสี และการใช้วงจรสีในการตกแต่ง
- หลักของการใช้สีในการจัดเรียงสินค้า

กิจกรรม : - บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาทำรายงานนำเสนอพร้อมทั้งวิเคราะห์และยกตัวอย่างประกอบ

การจัดแสดงสินค้า (Display)
- การใช้องค์ประกอบศิลป์มาใช้จัด Display
- รูปแบบการจัด Display
- การจัดเรียงสินค้า และการแบ่งกลุ่มสินค้าเพื่อง่ายต่อการจัดเรียง
กิจกรรม : - บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาอภิปราย
- ไปศึกษาดูงาน Display ในห้างร้าน ด้วยตัวเอง)

การจัดแสดงสินค้า (Display)
- กรณีศึกษาตัวอย่างการจัด Display ทั้งในไทยและต่างประเทศ
กิจกรรม : - บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาออกแบบงานจัด Display ในรูปผัง รูปด้าน ทัศนียภาพ โดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ และคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

นิทรรศการแบบถาวร (Permanent Exhibition)
- ความหมายของนิทรรศการแบบถาวร
- หลักการออกแบบนิทรรศการแบบถาวร
- การออกแบบทางสัญจรในการจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการ
กิจกรรม : - บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาอภิปราย

นิทรรศการแบบชั่วคราว (Temporary Exhibition)
- ความหมายของนิทรรศการแบบชั่วคราว
- หลักการออกแบบนิทรรศการแบบชั่วคราว
- การจัดทำหุ่นจำลอง
กิจกรรม : - บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาอภิปราย
- ศึกษาดูงาน

นิทรรศการแบบหมุนเวียน (Travelling
Exhibition)
- ความหมายของนิทรรศการแบบหมุนเวียน
- หลักการออกแบบนิทรรศการแบบหมุนเวียน
กิจกรรม : - บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาออกแบบงานจัด นิทรรศการ ในรูปผัง รูปด้าน ทัศนียภาพ โดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ และคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการจัดทำหุ่นจำลอง

การวางแผนในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
- ข้อพิจารณาในการวางแผนการจัดนิทรรศการ
- หลักในการจัดนิทรรศการ
กิจกรรม : - บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาอภิปราย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

- การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
- งานระบบที่เกี่ยวข้องของการออกแบบนิทรรศการแบบต่างๆ
- เทคนิคการจัดแสดง ของนิทรรศการแบบต่างๆ
กิจกรรม : -บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาทำรายงานนำเสนอพร้อมทั้งวิเคราะห์และยกตัวอย่างประกอบ

งานกราฟฟิคกับการออกแบบ
- ความหมายของกราฟฟิค
- ประเภทของงานกราฟฟิค
- การจัดองค์ประกอบในงานกราฟฟิค
- ป้ายและกราฟฟิกในการจัดแสดง
กิจกรรม : - บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษานำเสนอและออกแบบงานกราฟฟิค

แนวความคิดในการออกแบบนิทรรศการ
- หลักการในการวาง Concept Design
- หลักการในการนำมาใช้
- หลักการในการนำเสนอ
กิจกรรม : - บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาออกแบบแนวความคิดและนำเสนอผลงาน

การเขียนโครงการนิทรรศการ
- วัตถุประสงค์ของการจัดแสดง
- เป้าหมาย
- ติดต่อประสานงานสถานที่
- งบประมาณ
- อื่นๆ
กิจกรรม : - บรรยายถามตอบสื่อ Power Point ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
- นักศึกษาปฏิบัติการเขียนโครงการจัดแสดงงานนิทรรศการ ร่วมกับวิชาโครงงาน (ทำงานเป็นทีม)

การออกแบบโครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา วิชาโครงงาน
กิจกรรม : - ออกแบบนิทรรศการแสดงผลงานวิชาโครงงาน (ทำงานเป็นทีม) โดยนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

- การทำสูจิบัตรนำเสนอผลงานนิทรรศการ และแผ่นพับนำเสนอ
- การทำกราฟฟิคในการจัดนิทรรศการ และการทำสื่อประกอบการประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ
กิจกรรม : - นักศึกษาปฏิบัติงาน

นักศึกษานำเสนอความคืบหน้าการออกแบบ
การจัดแสดงและขั้นตอนต่างๆในการจัดแสดง
กิจกรรม : -สรุปแบบ เตรียมสถานที่จัดแสดง (ทำงานเป็นทีม) โดยนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

นักศึกษาจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาโครงการออกแบบฯ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : - จัดแสดงผลงานโครงงานของนักศึกษา ร่วมกับวิชาโครงงาน (ทำงานเป็นทีม)

อาจารย์ผู้สอน