รายละเอียด

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ / Creative Industrial for Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID121
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Creative Industrial for Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

ออกแบบอุตสาหกรรม

รายวิชา - อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน