รายละเอียด

ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 / Architectural Design 4

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architectural Design 4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ออกแบบสถาปัตยกรรม 4

o Introduction to Arch. Dsgn 5
นำเสนอภาพรวมเนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค์ แนวทางและข้อตกลงในการเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล
o มอบหมายงาน Project Design
o เลือก/ค้นคว้าข้อมูลของชุมชนที่น่าสนใจ ทำการวิเคราะห์และนำเสนอหน้าชั้นเรียน


กิจกรรม : o บรรยาย สื่อ Power Point
o ฝึกปฏิบัติการรวบรวมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล

o Case Study
o Contextual Analysis
o Site Selection, Zoning, Site Existing, site Influences
o ค้นคว้าและวิเคราะห์กรณีศึกษา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
o มอบหมายงาน Sketch Design 01

กิจกรรม : o บรรยาย สื่อ Power Pointอภิปราย-ซักถาม
o นักศึกษาเลือกกลุ่มตามหัวข้อที่ตนเองสนใจ
o ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ กรณีศึกษา เลือกที่ตั้งและนำเสนอผลงาน

o Image of City
o ศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาและทำการวิเคราะห์ชุมชนและบริบทแวดล้อมกำหนดที่ตั้งโครงการและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
o แบ่งกลุ่มตรวจความก้าวหน้าของโครงการ/แบบร่าง


กิจกรรม : o บรรยาย สื่อ Power Pointอภิปราย-ซักถาม
o ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ชุมชนและบริบท นำเสนอหัวข้อ ที่มา/ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของโครงการที่เหมาะสมสอดคล้องกับชุมชน

o Programming
o มอบหมายการจัดทำรายละเอียดโครงการที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ


กิจกรรม : o บรรยาย สื่อ Power Pointอภิปราย-ซักถาม
o ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการ และนำเสนอผลงาน

o Program and Diagram
o มอบหมายงาน Sketch Design 02
o มอบหมายการจัดทำแผนภูมิเพื่อการออกแบบ


กิจกรรม : o บรรยาย สื่อ Power Pointตัวอย่างแผนภูมิ
o ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนภูมิเพื่อการออกแบบ

o Program Summary (Programming, Zoning, Site Analysis, Functional Relationship Diagram, etc)
o มอบหมายการจัดทำสรุปข้อมูลโครงการ

กิจกรรม : o บรรยาย อภิปราย
o ฝึกปฏิบัติการจัดทำสรุปข้อมูลโครงการ

o Conceptual Design (space-time, form, vision, access-approach, character, etc)
o มอบหมายการจัดทำ Conceptual Design

กิจกรรม : o บรรยาย อภิปราย
o ฝึกปฏิบัติการจัดทำ Conceptual Design

o Schematic Design (Conceptual, Plan, Section, Mass Study)
o มอบหมายการจัดทำ Schematic Design 01
o มอบหมายงาน Sketch Design 03

กิจกรรม : o บรรยาย อภิปราย
o ฝึกปฏิบัติการจัดทำ Schematic Design 01

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

o อัตลักษณ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
o มอบหมายการจัดทำ Design Development 01 (Conceptual, Plan, Section, Mass Study)

กิจกรรม : o บรรยาย อภิปราย
o ฝึกปฏิบัติการจัดทำ Design Development 01

o ความหมายในงานสถาปัตยกรรม
o มอบหมายการจัดทำ Design Development 02 (Conceptual, Plan, Section, Mass Study)

กิจกรรม : o บรรยาย อภิปราย
o ฝึกปฏิบัติการจัดทำ Design Development 02

o Appropriate Structure
o มอบหมายการจัดทำ Design Development 03 (Plan + Structure, Section, Mass Study)
o มอบหมายงาน Sketch Design 04

กิจกรรม : o บรรยาย อภิปราย
o ฝึกปฏิบัติการจัดทำ Design Development 03

o Building Engineering System
o มอบหมายการจัดทำ Design Development 04 (Plan + Structure, Elevation, Section, Mass Study)

กิจกรรม : o บรรยาย อภิปราย
o ฝึกปฏิบัติการจัดทำ Design Development 04

o Detail Design
o มอบหมายการจัดทำ Detail Design

กิจกรรม : o บรรยาย อภิปราย
o ฝึกปฏิบัติการจัดทำ Detail Design

o Final Design Production
o มอบหมายการจัดทำ Final Design Production
(Conceptual Design, Plan + Furniture + Structure, Elevation, Section, Model, Interior & Exterior Perspective)

กิจกรรม : o บรรยาย อภิปราย
o ฝึกปฏิบัติการจัดทำ Final Design Production

o Project Due Date
o Jury

กิจกรรม : o ส่งผลงานทั้งหมด
o Jury ผลงานทั้งหมด

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน