ข้อมูลอาจารย์

สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 22 เม.ย 2537
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : สถาปัตยกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ