รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก / Information Technology for Retail Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 39 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA307
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology for Retail Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ระบบสารสนเทศ 
1.3 ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
แบบฝึกหัด(1/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.1.1 ฮาร์ดแวร์
แบบฝึกหัด(2-3/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.1.1 ซอฟต์แวร์
แบบฝึกหัด(4/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
2.2 เทคโนโลยีการสื่อสาร
2.2.1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2.2.2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Internet)
แบบฝึกหัด(5/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

3. ระบบสารสนเทศกับองค์กร
3.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กรแต่ละระดับ
3.2 ระบบสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
แบบฝึกหัด(6/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

กิจกรรม : ทบทวนบทเรียน

กิจกรรม : ทบทวนบทเรียน

สอบกลางภาค

4. ระบบสารสนเทศทางการตลาด
4.1 สารสนเทศทางการตลาด
4.2 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
แบบฝึกหัด(7/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
กิจกรรม : นำเสนอรายงานกลุ่ม (1) ผ่าน YouTube

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีก 1
5.1 ระบบบ่งชี้อัตโนมัติ
แบบฝึกหัด(8/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
 

กิจกรรม : นำเสนอรายงานกลุ่ม (2)

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีก 2
5.2 ระบบขายหน้าร้าน
แบบฝึกหัด(9/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

กิจกรรม : นำเสนอรายงานกลุ่ม (3)

6. กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก
แบบฝึกหัด(10/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

กิจกรรม : นำเสนอรายงานกลุ่ม (4) ผ่าน YouTube

กิจกรรม : ทบทวนบทเรียน

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน