รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก / Information Technology for Retail Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 39 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA307
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology for Retail Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ระบบสารสนเทศ 
1.3 ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
แบบฝึกหัด(1/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.1.1 ฮาร์ดแวร์
แบบฝึกหัด(2-3/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.1.1 ซอฟต์แวร์
แบบฝึกหัด(3-4/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
2.2 เทคโนโลยีการสื่อสาร
2.2.1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2.2.2 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Internet)
แบบฝึกหัด(5/10)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ทบทวนบทเรียน
 

กิจกรรม : นำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน

สอบกลางภาค

3.ระบบสารสนเทศกับองค์กร
3.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในองค์กรแต่ละระดับ
3.2 ระบบสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบสารสนเทศทางการตลาด
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีก 1
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีก 2
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีก 3
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจค้าปลีก 4
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก 1
กิจกรรม : อภิปรายกรณ๊ศึกษา

กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก 2
กิจกรรม : อภิปรายกรณ๊ศึกษา

กรณีศึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3
กิจกรรม : อภิปรายกรณ๊ศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน