รายละเอียด

มนุษย์กับจริยธรรม sec 3 / Man and Ethics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13062009
  • ชื่อรายวิชา(TH) : มนุษย์กับจริยธรรม sec 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Man and Ethics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ยุรธร  จีนา  โทร. 085-0343620

รายวิชา - มนุษย์กับจริยธรรม sec 3

อาจารย์ผู้สอน