รายละเอียด

การทำเล่ม / Book Binding

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP143
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การทำเล่ม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Book Binding
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การทำเล่ม

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำเล่มหนังสือ
1.1 ความหมายและความสำคัญของการทำเล่ม
1.2 รูปแบบและปัจจัยการเก็บเล่มในการทำเล่มหนังสือ
1.3 ฝึกปฏิบัติการทดลองการเก็บเล่มแบบสอดและแบบซ้อน

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

วัสดุที่ใช้ในการหุ้มปกหนังสือ
2.1 วัสดุประเภทกระดาษสำหรับใช้ในการหุ้มปกหนังสือ
2.1.1 ประเภทกระดาษไม่เคลือบผิว
2.1.2 ประเภทกระดาษเคลือบผิว
2.1.3 กระดาษลวดลายจากการสร้างสรรค์

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

2.2 วัสดุประเภทผ้าสำหรับใช้ในการการหุ้มปกหนังสือ
2.2.1 การจำแนกประเภทของเส้นใยผ้า
2.2.2 ผ้าฝ้าย (Cotton)
2.2.3 ผ้าไหม
2.2.4 ผ้าเรยอน (Rayon)

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

2.3 วัสดุประเภทหนังสำหรับใช้ในการการหุ้มปกหนังสือ
2.3.1 ความเป็นมาของหนังสัตว์
2.3.2 ลักษณะและคุณสมบัติของหนัง
2.3.3 ชนิดของหนังฟอก
2.3.4 การตรวจสอบหนังแท้และหนังเทียม

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

2.4 วัสดุประเภทไม้สำหรับใช้ในการการหุ้มปกหนังสือ
2.4.1 ลักษณะทั่วไปของไม้สำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ในการทำหน้าปกหนังสือ
2.4.2 ประเภทของไม้ที่ใช้ในการประยุกต์ทำหน้าปกหนังสือ
2.4.3 การตกแต่งผิวไม้สำหรับใช้ในการทำหน้าปกหนังสือ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

2.5 วัสดุประเภทรีไซเคิลสำหรับใช้ในการการหุ้มปกหนังสือ
2.5.1 ความหมายของการรีไซเคิลและการแปรรูปรีไซเคิล
2.5.2 ประเภทของวัสดุรีไซเคิลกับการประยุกต์ทำหน้าปกหนังสือ
2.6 ฝึกปฏิบัติการประยุกต์วัสดุสำหรับหน้าปกในการทำเล่มหนังสือ
2.6.1 ฝึกปฏิบัติการประยุกต์วัสดุสำหรับหน้าปกในการทำเล่มหนังสือ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

มอบหมายงาน เรื่องการประยุกต์วัสดุสำหรับหน้าปกในการทำเล่มหนังสือ

รูปแบบของการทำเล่มหนังสือ
3.1 การทำเล่มหนังสือปกอ่อน
3.1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทำเล่มปกอ่อน
3.1.2 กระบวนการเตรียมปกและเนื้อในหนังสือปกอ่อน

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

สัปดาห์สอบกลางภาค
กิจกรรม :

3.3 รูปแบบการทำเล่มหนังสือปกอ่อน
3.3.1 การทำเล่มหนังสือปกอ่อนแบบเย็บมุงหลังคา
3.3.2 การทำเล่มหนังสือปกอ่อนแบบไสสัน
3.3.3 การทำเล่มหนังสือปกอ่อนแบบเจาะรูร้อยห่วง
3.4 ฝึกปฏิบัติรูปแบบการทำเล่มหนังสือปกอ่อน
ไสสันทากาวด้วยมือ
3.4.1 ฝึกปฏิบัติรูปแบบการทำเล่มหนังสือปกอ่อนไสสันทากาวด้วยมือ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

มอบหมายงาน เรื่องรูปแบบการทำเล่มหนังสือปกอ่อนไสสันทากาวด้วยมือ

3.5 การทำเล่มหนังสือปกแข็ง
3.5.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทำเล่มปกแข็ง
3.5.2 กระบวนการเตรียมปกและเนื้อในหนังสือปกแข็ง

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

3.6 รูปแบบการทำเล่มหนังสือปกแข็ง
3.6.1 การทำเล่มหนังสือปกแข็งแบบเย็บกี่
3.6.1 การทำเล่มหนังสือปกแข็งแบบเย็บด้าย
3.7 ฝึกปฏิบัติรูปแบบการทำเล่มหนังสือปกแข็งเย็บด้ายด้วยมือ
3.7.1 ฝึกปฏิบัติรูปแบบการทำเล่มหนังสือปกแข็งเย็บด้ายด้วยมือ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

3.8 การทำเล่มหนังสือแบบคอปติก
3.8.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทำเล่มหนังสือแบบคอปติก
3.8.2 กระบวนการเตรียมปกและเนื้อในหนังสือคอปติก

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

13 3.9 รูปแบบการทำเล่มหนังสือแบบคอปติก
3.9.1 การทำเล่มหนังสือคอปติกแบบถักเปีย
3.9.2 การทำเล่มหนังสือคอปติกแบบฟันปลา
3.9.3 การทำเล่มหนังสือคอปติกแบบตะเข็บลูกโซ่
3.9.4 การทำเล่มหนังสือคอปติกแบบผสม
3.10 ฝึกปฏิบัติรูปแบบการทำเล่มหนังสือแบบคอปติก
3.10.1 ฝึกปฏิบัติรูปแบบการทำเล่มหนังสือแบบคอปติก

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

มอบหมายงาน เรื่องรูปแบบการทำเล่มหนังสือแบบ
คอปติก

การตรวจสอบคุณภาพการทำเล่มหนังสือ
4.1 การยึดติดในการทำเล่มหนังสือ
4.1.1 โครงสร้างของการยึดติด
4.1.2 สารยึดติดและวัสดุที่ต้องการยึดติด
4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำเล่ม
4.2.1 แนวเกรนกระดาษ
4.2.2 เวลาของการยึดติดในการทำเล่มหนังสือ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

4.3 การตรวจสอบคุณภาพการทำเล่มปกอ่อน
4.3.1 การตรวจสอบคุณภาพการทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคา
4.3.2 การตรวจสอบคุณภาพการทำเล่มแบบไสสัน
4.3.3 การตรวจสอบคุณภาพการทำเล่มแบบเจาะรูร้อยห่วง

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

4.4 การตรวจสอบคุณภาพการทำเล่มปกแข็ง
4.4.1 การตรวจสอบคุณภาพแบบเย็บกี่
4.4.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบเย็บด้าย

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

สัปดาห์สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน