รายละเอียด

เคมีอาหาร 1 / Food Chemistry 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT008
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีอาหาร 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Food Chemistry 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เคมีอาหาร 1

อาจารย์ผู้สอน