รายละเอียด

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / Seminar in Food Science and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Food Science and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ผู้สอน