รายละเอียด

จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน / Psychology for Living and Work

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO106 ค.อ.บ.ไฟฟ้าปี 3 เปิดเพิ่ม เท่านั้น
  • ชื่อรายวิชา(TH) : จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Psychology for Living and Work
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ตรามที่นัดหมายครับ

รายวิชา - จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

อาจารย์ผู้สอน