รายละเอียด

แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม / Architectural Design Concept

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 32 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architectural Design Concept
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

รายวิชา - แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม

Representation 1 : Objectional Perspective
กิจกรรม : Lecture & discussion (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Representation 2 : Experiencing Perspective
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Representation 3: Perspective + Planning
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Representation 4: Perspective + Planning + Section
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Representation 5: Perspective + Planning + Section + Model
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Representation 6: Perspective + Planning + Section + Model (Examination)
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Modern & Postmodern / Creativity - What is concept in architecture? - Concept as tools for architectural ideas. - Brief History of Modern architecture. - Brief History of Postmodern architecture. - Multidisciplinary architectural design approaches
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Semiotics 1 Semiotics : theoretical approach & case study. Tool : semiotics, from objects to architecture.
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน (เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์)

Semiotics 2 Tool : semiotics, from words to architecture.
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Phenomenology 1 Phenomenology : theoretical approach & case study. Tool : phenomenology - site analysis with keywords and / or essences of projects.
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Phenomenology 2 Tool : phenomenology - architectural design with 5 senses approach.
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Architecture for Humanity 1 theoretical approach & case study Tool : target analysis
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Architecture for Humanity 2 Tool :: program analysis
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

User Centred Design 1
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

User Centred Design 2
กิจกรรม : Lecture & discussion & Individual Practice (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียน (เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์)

อาจารย์ผู้สอน