รายละเอียด

ออกแบบสถาปัตยกรรม 3 / Architectural Design 3

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 31 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architectural Design 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ออกแบบสถาปัตยกรรม 3

Introduction
- อาคารทางการศึกษาและนันทนาการ
- ให้โจทย์ project design 1 และ 2
- นำเสนอแนวทางของอาจารย์และท่าน (คณาจารย์)กิจกรรม : แนะนำรายวิชา, แนะนำผู้สอน, บรรยายการเรียนการสอนที่ผ่านมา, บรรยายพัฒนาการของสำนักงาน, บรรยายแนวทางของอาจารย์ที่ปรึกษา, แบ่งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา, ชั่วโมงการให้คำปรึกษา (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบอาคารทางการศึกษา (อาจารย์กลุ่ม 1)
กิจกรรม : บรรยาย ตรวจแบบร่าง (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบอาคารทางการศึกษา (อาจารย์กลุ่ม 2)
กิจกรรม : บรรยาย ตรวจแบบร่าง (Schematic Design 01) (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบอาคารทางการศึกษา (อาจารย์กลุ่ม 3)
กิจกรรม : บรรยาย ตรวจแบบร่าง (Schematic Design 02) (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

ออกแบบอาคารทางการศึกษา
กิจกรรม : นำเสนอ Pin Up ต่อกรรมการ (Schematic Design 03) (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

ออกแบบอาคารทางการศึกษา
กิจกรรม : แบบร่างครั้งที่ 4 (Design Development 01) (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

ออกแบบอาคารทางการศึกษา
กิจกรรม : แบบร่างครั้งที่ 5 (Design Development 02 & Detailed Design) (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

สอบPresent โปรเจคที่ 1
กิจกรรม : - ส่งงาน Final Design ในรูปแบบดิจิทัล พร้อม Model (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน (เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์)

- สรุปการเรียนการสอน
- Introduction ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบอาคารทางการศึกษา (อาจารย์กลุ่ม 1)
กิจกรรม : บรรยาย ตรวจแบบร่าง (Schematic Design 01) (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

- Introduction ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบอาคารทางการศึกษา (อาจารย์กลุ่ม 2)
กิจกรรม : บรรยาย ตรวจแบบร่าง (Schematic Design 02) (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

ออกแบบอาคารนันทนาการ
- Introduction ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบอาคารทางการศึกษา (อาจารย์กลุ่ม 3)
กิจกรรม : นำเสนอ Pin Up ต่อกรรมการ (Schematic Design 03) (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

ออกแบบอาคารนันทนาการ
กิจกรรม : แบบร่างครั้งที่ 4 (Design Development 01) (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

ออกแบบอาคารนันทนาการ
กิจกรรม : แบบร่างครั้งที่ 5 (Design Development 02 & Detailed Design) (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

ออกแบบอาคารนันทนาการ
กิจกรรม : แบบร่างครั้งที่ 6 (Design Development 03 & Detailed Design) (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

สอบPresent โปรเจคที่ 2
กิจกรรม : - ส่งงาน Final Design ในรูปแบบดิจิทัล พร้อม Model (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียน (เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์)

อาจารย์ผู้สอน