รายละเอียด

การตกแต่งเซรามิก 1 / Ceramics Decoration 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44022304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตกแต่งเซรามิก 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramics Decoration 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การตกแต่งเซรามิก 1

1.ประวัติและการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาในสมัยประวัติศาสตร์
1.1 ประวัติและการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาที่ในสมัยประวัติศาสตร์
1.1.1 การตกแต่งพื้นผิว
1.1.2 การตกแต่งบนพื้นผิว
1.2 ปฏิบัติการคัดลอกรูปทรงและลวดลายเครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งในสมัยประวัติศาสตร์
1.2.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดลอกรูปทรงและลวดลาย
1.2.2 คัดลอกรูปทรงและลวดลาย

กิจกรรม : สอนออนไลน์

2.เทคนิคการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาก่อนเผา
2.1 การตกแต่งขณะขึ้นรูป
2.1.1การตกแต่งด้วยวิธีขด
2.1.2การตกแต่งด้วยวิธีแผ่น
2.2 ปฏิบัติการตกแต่งขณะขึ้นรูป
2.2.1การตกแต่งด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบขด
2.2.2การตกแต่งด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบแผ่น

กิจกรรม : สอนออนไลน์

2.เทคนิคการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาก่อนเผา
2.1 การตกแต่งขณะขึ้นรูป
2.1.3การตกแต่งลายหินอ่อน
2.1.4การตกแต่งลายหมากรุก
2.2 ปฏิบัติการตกแต่งขณะขึ้นรูป
2.2.3การตกแต่งด้วยวิธีการทำลายหินอ่อน
2.2.4การตกแต่งด้วยวิธีการทำลายหมากรุก

กิจกรรม : สอนออนไลน์

2.3 การตกแต่งหลังการขึ้นรูปที่พื้นผิว
2.3.1 การตกแต่งด้วยวิธีการขูดขีด
2.3.2 การตกแต่งด้วยวิธีการแกะลวดลาย
2.3.3 การตกแต่งด้วยวิธีการตัดเฉือน
2.4 ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาหลังการขึ้นรูปที่พื้นผิว
2.4.1 การตกแต่งด้วยวิธีการขูดขีด
2.4.2 การตกแต่งด้วยวิธีการแกะลวดลาย
2.4.3 การตกแต่งด้วยวิธีการตัดเฉือน

กิจกรรม : สอนออนไลน์

2.3 การตกแต่งหลังการขึ้นรูปที่พื้นผิว
2.3.4 การตกแต่งด้วยวิธีการเจาะฉลุ
2.3.5 การตกแต่งด้วยวิธีการกดประทับ
2.4 ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาหลังการขึ้นรูปที่พื้นผิว
2.4.4 การตกแต่งด้วยวิธีการเจาะฉลุ
2.4.5 การตกแต่งด้วยวิธีการกดประทับ

กิจกรรม : สอนออนไลน์

2.5 การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาหลังการขึ้นรูปบนพื้นผิว
2.5.1 การตกแต่งด้วยวิธีการปะติดลวดลาย
2.5.2 การตกแต่งด้วยวิธีการปะติดชิ้นส่วน
2.6 ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาหลังการขึ้นรูปบนพื้นผิว
2.6.1 การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการปะติดลวดลาย
2.6.2 การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการปะติดชิ้นส่วน

กิจกรรม : สอนออนไลน์

2.5 การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาหลังการขึ้นรูปบนพื้นผิว
2.5.3 การตกแต่งด้วยวิธีการทาน้ำดินสี
2.5.4 การตกแต่งด้วยวิธีการทำลายขนนก
2.6 ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาหลังการขึ้นรูปบนพื้นผิว
2.6.3 การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการทาน้ำดินสี
2.6.4 การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการทำลายขนนก

กิจกรรม : สอนออนไลน์

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

3. สีที่ใช้ในการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
3.1 สีที่ได้จากออกไซด์
3.1.1 ประวัติของสีในงานเครื่องปั้นดินเผา
3.1.2 การใช้ออกไซด์โดยตรง
3.1.3 การใช้ออกไซด์ร่วมกับวัตถุดิบอื่น
3.2 ปฏิบัติการใช้สีออกไซด์สำหรับตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
3.2.1 ทดสอบสีที่ได้จากออกไซด์
3.2.2 ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้ออกไซด์
3.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบสีที่ได้จากออกไซด์

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.เอกสารประกอบการสอน
3.ใบงาน

3.3 สีสีสเตน(สำเร็จรูป)
3.3.1 ประวัติความเป็นมาของสีสเตน
3.3.2 กระบวนการทำสีสเตน
3.3.3 กระบวนการใช้สีสเตน
3.4 ปฏิบัติการใช้สีสเตนสำหรับตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
3.4.1 ทดสอบสีสเตน
3.4.2 ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้สีสเตน
3.4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบสีสเตน

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.เอกสารประกอบการสอน
3.ใบงาน

3.5 เทคนิคการใช้ออกไซด์และสีสเตนเพื่อตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
3.5.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยสีดินสอ
3.5.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำสีดินสอ
3.5.3 วิธีการทำสีดินสอ
3.5.4 ลักษณะการตกแต่งด้วยสีชอล์กเซรามิก
3.5.5 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำสีชอล์กเซรามิก
3.5.6 วิธีการทำสีชอล์กเซรามิก
3.6 ปฏิบัติการใช้เทคนิคตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยออกไซด์และสีสเตน
2.6.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำสีดินสอ
2.6.2 ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้สีดินสอ
2.6.3 เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำสีชอล์กเซรามิก
2.6.4 ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยสีชอล์กเซรามิก

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.เอกสารประกอบการสอน
3.ใบงาน

4. เทคนิคการตกแต่งชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบ
4.1 การตกแต่งด้วยวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.1.1 ลักษณะการตกแต่งวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.1.2 ลักษณะลวดลายที่ใช้ตกแต่งวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.1.3 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการตกแต่งวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.1.4 กระบวนการตกแต่งด้วยวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.2 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนด้วยเคลือบ
4.2.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนด้วยเคลือบ
4.2.2 ตกแต่งด้วยวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.2.3 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการเขียนด้วยเคลือบ

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.เอกสารประกอบการสอน
3.ใบงาน

4.3 การตกแต่งด้วยวิธีพ่นเคลือบ
4.3.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยวิธีการพ่นเคลือบ
4.3.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีการพ่นเคลือบ
4.3.3 กระบวนการตกแต่งด้วยวิธีพ่นเคลือบ
4.4 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการพ่นเคลือบ
4.4.1 เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งด้วยวิธีการพ่นเคลือบ
4.4.2 ตกแต่งด้วยวิธีพ่นเคลือบ
4.4.3 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการพ่นเคลือบ

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.เอกสารประกอบการสอน
3.ใบงาน

4.5 การตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
4.5.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
4.5.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีเว้นเคลือบ
4.5.3 ลักษณะลวดลายที่ใช้ตกแต่งวิธีการเว้นเคลือบ
4.5.4 กระบวนการตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
4.6 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
4.6.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีเว้นเคลือบ
4.6.2 การตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
4.6.3 การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.เอกสารประกอบการสอน
3.ใบงาน

4.7 การตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.7.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.7.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.7.3 กระบวนการตกแต่งวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.8 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.8.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.8.2 ตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.8.3 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.เอกสารประกอบการสอน
3.ใบงาน

4.9 การตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
4.9.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
4.9.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีการฝังสี
4.9.3 กระบวนการตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
4.10 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
4.10.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ตกแต่งวิธีการฝังสี
4.10.2 ตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
4.10.3 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งวิธีการฝังสี
4.11การตกแต่งด้วยวิธีการเขียนสีใต้เคลือบ
4.11.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนสีใต้เคลือบ
4.11.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีการเขียนสีใต้เคลือบ
4.11.3 กระบวนการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนสีใต้เคลือบ
4.12 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
4.11.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ตกแต่งวิธีการเขียนสีใต้เคลือบ
4.11.2 ตกแต่งด้วยวิธีการเขียนสีใต้เคลือบ
4.11.3 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งวิธีการเขียนสีใต้เคลือบ

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.เอกสารประกอบการสอน
3.ใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน