รายละเอียด

เทคนิคการตกแต่งเซรามิก / Ceramics Decoration Technique

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE135
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคนิคการตกแต่งเซรามิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramics Decoration Technique
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เทคนิคการตกแต่งเซรามิก

ปฏิบัติการคัดลอกรูปทรงและลวดลายเครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งในสมัยประวัติศาสตร์
-เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดลอกรูปทรงและลวดลาย
- คัดลอกรูปทรงและลวดลาย

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการตกแต่งขณะขึ้นรูป
-การตกแต่งด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบขด
-การตกแต่งด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบแผ่น

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการตกแต่งขณะขึ้นรูป
-การตกแต่งด้วยวิธีการทำลายหินอ่อน
-การตกแต่งด้วยวิธีการทำลายหมากรุก

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาหลังการขึ้นรูปที่พื้นผิว
- การตกแต่งด้วยวิธีการขูดขีด
- การตกแต่งด้วยวิธีการแกะลวดลาย
- การตกแต่งด้วยวิธีการตัดเฉือน

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาหลังการขึ้นรูปที่พื้นผิว
-การตกแต่งด้วยวิธีการเจาะฉลุ
- การตกแต่งด้วยวิธีการกดประทับ

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาหลังการขึ้นรูปบนพื้นผิว
-การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการปะติดลวดลาย
- การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการปะติดชิ้นส่วน

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาหลังการขึ้นรูปบนพื้นผิว
- การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการทาน้ำดินสี
- การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการทำลายขนนก

กิจกรรม : สอนออนไลน์

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ปฏิบัติการใช้สีออกไซด์สำหรับตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
- ทดสอบสีที่ได้จากออกไซด์
- ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้ออกไซด์
- ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบสีที่ได้จากออกไซด์

กิจกรรม : 1.ใบงาน

ปฏิบัติการใช้สีสเตนสำหรับตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
- ทดสอบสีสเตน
- ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้สีสเตน
- ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบสีสเตน

กิจกรรม : 1.ใบงาน

ปฏิบัติการใช้เทคนิคตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยออกไซด์และสีสเตน
-เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำสีดินสอ
- ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้สีดินสอ
- เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำสีชอล์กเซรามิก
- ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยสีชอล์กเซรามิก

กิจกรรม : 1.ใบงาน

ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนด้วยเคลือบ
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนด้วยเคลือบ
- ตกแต่งด้วยวิธีเขียนด้วยเคลือบ
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการเขียนด้วยเคลือบ

กิจกรรม : 1.ใบงาน

ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการพ่นเคลือบ
- เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งด้วยวิธีการพ่นเคลือบ
- ตกแต่งด้วยวิธีพ่นเคลือบ
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการพ่นเคลือบ

กิจกรรม : 1.ใบงาน

ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
- การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีเว้นเคลือบ
-การตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
- การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ

กิจกรรม : 1.ใบงาน

ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
-เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
- ตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี

กิจกรรม : 1.ใบงาน

ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ตกแต่งวิธีการฝังสี
- ตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งวิธีการฝังสี
ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ตกแต่งวิธีการเขียนสีใต้เคลือบ
-ตกแต่งด้วยวิธีการเขียนสีใต้เคลือบ
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งวิธีการเขียนสีใต้เคลือบ
กิจกรรม : 1.ใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน