รายละเอียด

การตกแต่งเซรามิก 2 / Ceramics Decoration 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44022305
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตกแต่งเซรามิก 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramics Decoration 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การตกแต่งเซรามิก 2

1.ประวัติและการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาในสมัยประวัติศาสตร์
1.1 ประวัติและการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาในสมัยประวัติศาสตร์
1.1.1เครื่องถ้วยเบญจรงค์
1.1.2 เครื่องถ้วยลายน้ำทอง
1.2 ปฏิบัติการคัดลอกรูปทรงและลวดลายเครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งในสมัยประวัติศาสตร์
1.2.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดลอกรูปทรงและลวดลาย
1.2.2 คัดลอกรูปทรงและลวดลาย

กิจกรรม : สอนออนไลน์

2.เทคนิคการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาก่อนเผา
2.1 การตกแต่งขณะขึ้นรูป
การตกแต่งด้วยวิธีขด
1.4 ปฏิบัติการฝึกร่างลวดลายเครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งด้วยวิธีเขียนสีใต้เคลือบ
1.4.1 เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการร่างลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์
1.4.2 วิเคราะห์โครงสร้างของลวดลาย
1.4.3 ร่างลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : สอนออนไลน์

1.5 กระบวนการตกแต่งลวดลายด้วยวิธีเขียนสีใต้เคลือบ
1.5.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการเขียนสีใต้เคลือบ
1.5.2 กระบวนการเขียนสีใต้เคลือบ
1.5.3 กระบวนการชุบเคลือบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเขียนสีใต้เคลือบ
1.6 ปฏิบัติการตกแต่งลวดลายด้วยวิธีเขียนสีใต้เคลือบ
1.6.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้เขียนสีใต้เคลือบ
1.6.2 ตกแต่งลวดลายด้วยวิธีเขียนสีใต้เคลือบ
1.6.3 ชุบเคลือบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเขียนสีใต้เคลือบ

กิจกรรม : สอนออนไลน์

2.ประวัติความเป็นมาของการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาที่ผ่านการเผาเคลือบ
2.1 ประวัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งด้วยสีบนเคลือบ
2.1.1 ประวัติเครื่องถ้วยเบญจรงค์
2.1.2 ประวัติเครื่องถ้วยลายน้ำทอง
2.1.3 รูปทรงและลวดลายเครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง
2.2 ปฏิบัติการคัดลอกรูปทรงและลวดลายเครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง
2.2.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดลอกรูปทรงและลวดลาย
2.2.2 คัดลอกรูปทรงและลวดลาย

กิจกรรม : สอนออนไลน์

2.3 การตกแต่งลวดลายเครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง
2.3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการเขียนเครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง
2.3.2 กระบวนการร่างลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์
2.3.3 กระบวนการเขียนสีบนเคลือบ
2.4 ปฏิบัติการตกแต่งลวดลายเครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง
2.4.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการเขียนเครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง
2.4.2 ร่างลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์
2.4.3 ตกแต่งลวดลายเครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง

กิจกรรม : สอนออนไลน์

3. สีที่ใช้ในการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
3.1 สีที่ได้จากออกไซด์
3.1.1 ประวัติของสีในงานเครื่องปั้นดินเผา
3.1.2 การใช้ออกไซด์โดยตรง
3.1.3 การใช้ออกไซด์ร่วมกับวัตถุดิบอื่น
3.2 ปฏิบัติการใช้สีออกไซด์สำหรับตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
3.2.1 ทดสอบสีที่ได้จากออกไซด์
3.2.2 ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้ออกไซด์
3.2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบสีที่ได้จากออกไซด์

กิจกรรม : สอนออนไลน์

3.3 สีสีสเตน(สำเร็จรูป)
3.3.1 ประวัติความเป็นมาของสีสเตน
3.3.2 กระบวนการทำสีสเตน
3.3.3 กระบวนการใช้สีสเตน
3.4 ปฏิบัติการใช้สีสเตนสำหรับตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
3.4.1 ทดสอบสีสเตน
3.4.2 ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้สีสเตน
3.4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบสีสเตน

กิจกรรม : สอนออนไลน์

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

3.5 เทคนิคการใช้ออกไซด์และสีสเตนเพื่อตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
3.5.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยสีดินสอ
3.5.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำสีดินสอ
3.5.3 วิธีการทำสีดินสอ
3.5.4 ลักษณะการตกแต่งด้วยสีชอล์กเซรามิก
3.5.5 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำสีชอล์กเซรามิก
3.5.6 วิธีการทำสีชอล์กเซรามิก
3.6 ปฏิบัติการใช้เทคนิคตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยออกไซด์และสีสเตน
2.6.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำสีดินสอ
2.6.2 ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยการใช้สีดินสอ
2.6.3 เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทำสีชอล์กเซรามิก
2.6.4 ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยสีชอล์กเซรามิก

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สาธิต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

4. เทคนิคการตกแต่งชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบ
4.1 การตกแต่งด้วยวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.1.1 ลักษณะการตกแต่งวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.1.2 ลักษณะลวดลายที่ใช้ตกแต่งวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.1.3 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่ใช้ในการตกแต่งวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.1.4 กระบวนการตกแต่งด้วยวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.2 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนด้วยเคลือบ
4.2.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งด้วยวิธีการเขียนด้วยเคลือบ
4.2.2 ตกแต่งด้วยวิธีเขียนด้วยเคลือบ
4.2.3 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการเขียนด้วยเคลือบ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สาธิต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

4.3 การตกแต่งด้วยวิธีพ่นเคลือบ
4.3.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยวิธีการพ่นเคลือบ
4.3.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีการพ่นเคลือบ
4.3.3 กระบวนการตกแต่งด้วยวิธีพ่นเคลือบ
4.4 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการพ่นเคลือบ
4.4.1 เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งด้วยวิธีการพ่นเคลือบ
4.4.2 ตกแต่งด้วยวิธีพ่นเคลือบ
4.4.3 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการพ่นเคลือบ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สาธิต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

4.5 การตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
4.5.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
4.5.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีเว้นเคลือบ
4.5.3 ลักษณะลวดลายที่ใช้ตกแต่งวิธีการเว้นเคลือบ
4.5.4 กระบวนการตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
4.6 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
4.6.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีเว้นเคลือบ
4.6.2 การตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ
4.6.3 การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการเว้นเคลือบ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สาธิต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

4.7 การตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.7.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.7.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.7.3 กระบวนการตกแต่งวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.8 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.8.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.8.2 ตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี
4.8.3 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยวิธีการพิมพ์ประทับสี

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สาธิต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

4.9 การตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
4.9.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
4.9.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งวิธีการฝังสี
4.9.3 กระบวนการตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
4.10 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
4.8.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ตกแต่งวิธีการฝังสี
4.8.2 ตกแต่งด้วยวิธีการฝังสี
4.8.3 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งวิธีการฝังสี

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สาธิต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

5. เทคนิคการตกแต่งชิ้นงานที่ผ่านการเผาเคลือบ
5.1 การตกแต่งด้วยวิธีการใช้สีบนเคลือบ
5.1.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยวิธีการใช้สีบนเคลือบ
5.1.2 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้เขียนสีบนเคลือบ5.1.3 การออกแบบลวดลายเพื่อตกแต่งด้วยสีบนเคลือบ
5.1.4 กระบวนการตกแต่งด้วยสีบนเคลือบ
5.2 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีการใช้สีบนเคลือบ
5.2.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่ง
ด้วยสีบนเคลือบ
5.2.2 ตกแต่งด้วยวิธีใช้สีบนเคลือบ
5.2.3 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยสีบนเคลือบ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สาธิต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

5.3 การตกแต่งด้วยวิธีใช้สีทองและสีประกายมุก
5.3.1 ลักษณะการตกแต่งด้วยสีทองและสีประกายมุก
5.3.2 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งด้วยการเขียนสีทองและสีประกายมุก
5.3.3 กระบวนการเขียนสีทองและสีประกายมุก
5.4 ปฏิบัติการตกแต่งด้วยวิธีใช้สีทองและสีประกายมุก
5.3.1 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งด้วยสีทองและสีประกายมุก
5.3.2 ตกแต่งด้วยวิธีเขียนสีทองและสีประกายมุก
5.3.3 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ตกแต่งด้วยสีทองและสีประกายม

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. สาธิต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน