รายละเอียด

การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร / Tableware Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44022302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Tableware Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทภาชนะใส่อาหาร
1.1 ความสำคัญของชุดรับประทานอาหาร
1.2 ประเภทของชุดรับประทานอาหาร
1.5 ปฏิบัติการเขียนแบบร่างชุดรับประทานอาหาร
1.5.1 การสำรวจรูปแบบผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทภาชนะใส่อาหาร
1.3 วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
1.5 ปฏิบัติการเขียนแบบร่างชุดรับประทานอาหาร
1.5.2 การร่างแบบชุดน้ำชา

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทภาชนะใส่อาหาร
1.3 วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
1.5 ปฏิบัติการเขียนแบบร่างชุดรับประทานอาหาร
1.5.3 การร่างแบบชุดกาแฟ

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทภาชนะใส่อาหาร
1.3 วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
1.5 ปฏิบัติการเขียนแบบร่างชุดรับประทานอาหาร
1.5.4 การร่างแบบชุดอาหาร

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทภาชนะใส่อาหาร
1.4 แนวทางการออกแบบชุดรับประทานอาหาร
1.5 ปฏิบัติการเขียนแบบร่างชุดรับประทานอาหาร
1.5.4 การร่างแบบชุดอาหาร

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิกของชุดรับประทานอาหาร
2.1 ประเภทชุดอาหาร
2.2 มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์
2.3 ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพขั้นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์เซรามิก

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 3 การคำนวณความจุและอัตราการหดตัว
3.1 การคำนวณเกี่ยวกับปริมาตร ความจุภายในผลิตภัณฑ์ชุดรับประทานอาหาร
3.3 ปฏิบัติการเขียนแบบเพื่อการผลิต

กิจกรรม : สอนออนไลน์

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

บทที่ 3 การคำนวณความจุและอัตราการหดตัว
3.2 อัตราการหดตัวและการขยายแบบ
3.3 ปฏิบัติการเขียนแบบเพื่อการผลิต

กิจกรรม : 1 บรรยาย
2 เอกสารประกอบการสอน
3 ใบงาน

บทที่ 4 การออกแบบและเขียนแบบภาชนะ
4.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดน้ำชา
4.4 ปฏิบัติการออกแบบชุดรับประทานอาหาร

กิจกรรม : 1 บรรยาย
2 เอกสารประกอบการสอน
3 ใบงาน

บทที่ 4 การออกแบบและเขียนแบบภาชนะ
4.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดกาแฟ
4.4 ปฏิบัติการออกแบบชุดรับประทานอาหาร

กิจกรรม : 1 บรรยาย
2 เอกสารประกอบการสอน
3 ใบงาน

บทที่ 4 การออกแบบและเขียนแบบภาชนะ
4.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดรับประทานอาหาร
4.4 ปฏิบัติการออกแบบชุดรับประทานอาหาร

กิจกรรม : 1 บรรยาย
2 เอกสารประกอบการสอน
3 ใบงาน

บทที่ 5 การสร้างชิ้นงานชุดรับประทานอาหาร
5.1 การวางแผนโครงงานออกแบบ
5.2 ปฏิบัติการดำเนินโครงงานชุดรับประทานอาหาร

กิจกรรม : 1 บรรยาย
2 เอกสารประกอบการสอน
3 ใบงาน

บทที่ 5 การสร้างชิ้นงานชุดรับประทานอาหาร
5.1 การวางแผนโครงงานออกแบบ
5.2 ปฏิบัติการดำเนินโครงงานชุดรับประทานอาหาร

กิจกรรม : 1 บรรยาย
2 เอกสารประกอบการสอน
3 ใบงาน

บทที่ 5 การสร้างชิ้นงานชุดรับประทานอาหาร
5.3 การประเมินผลการออกแบบชุดรับประทานอาหาร
5.4 ปฏิบัติการประเมินผลการออกแบบชุดรับประทานอาหาร

กิจกรรม : 1 บรรยาย
2 เอกสารประกอบการสอน
3 ใบงาน

ทบทวน
กิจกรรม : 1 บรรยาย
2 เอกสารประกอบการสอน
3 ใบงาน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน