รายละเอียด

ธุรกิจเพื่อสังคม sec. 2 / Social Enterprise sec. 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA225
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ธุรกิจเพื่อสังคม sec. 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Social Enterprise sec. 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอน ได้ดังนี้

โทร. 062-6537773

Line ID : Ple.love.u

เวลาสอน วันเสาร์ เวลา 13.00 - 17.00 น.

Team code-รหัสเข้าชั้นเรียน  :    m05gl4t

รายวิชา - ธุรกิจเพื่อสังคม sec. 2

อาจารย์ผู้สอน