ข้อมูลอาจารย์

สุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 25 มิ.ย. 2532
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การบริหารทั่วไป
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 15 ต.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการทั่วไป
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ