รายละเอียด

ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม / Drawing and Painting for Architecture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 65 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARCC401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Drawing and Painting for Architecture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามมารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 0846142893 หรือ e-mail: jade030626@hotmail.com

รายวิชา - ภาพร่างทางสถาปัตยกรรม

- แนะนำรายวิชา
- การเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรมด้วยเทคนิค Drawing และ Painting/ ตัวอย่างกรณีศึกษา (case study)
- มอบหมายให้นักศึกษาเขียนหุ่นนิ่งขององค์ประกอบ รูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย เช่น ลูกบาศก์ ทรงกลม ปีระมิด ทรงกรวย เป็นต้น
กิจกรรม : - นักศึกษา เขียนภาพหุ่นนิ่งองค์ประกอบรูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย ด้วยเทคนิค Drawing

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

- องค์ประกอบศิลป์ (composition) เบื้องต้น ในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
- เทคนิค Drawing พื้นฐาน/ วัสดุและอุปกรณ์
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนหุ่นนิ่ง วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ที่มีพื้นฐานมาจากรูปทรงเรขาคณิต
กิจกรรม : - นักศึกษาเขียนหุ่นนิ่ง วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันด้วยเทคนิค Drawing

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

- องค์ประกอบศิลป์ (composition) เบื้องต้น ในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม (ต่อ)
- เทคนิค Painting พื้นฐาน/ วัสดุและอุปกรณ์
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนหุ่นนิ่ง วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ที่มีพื้นฐานมาจากรูปทรงอิสระ
กิจกรรม : - นักศึกษาเขียนหุ่นนิ่ง วัตถุสิ่งของเครื่องใช้ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันด้วยเทคนิค Painting

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

- มุมมองและทัศนมิติ (Perspective) ในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม แบบจุดรวมสายตา จุดเดียว
- เทคนิค Drawing พื้นฐาน (ต่อ)
- มอบหมายให้นักศึกษาเขียนภาพงานสถาปัตยกรรม ภายในแบบทัศนมิติจุดเดียว ด้วยเทคนิค Drawing
กิจกรรม : - นักศึกษาเขียนภาพงานสถาปัตยกรรม ภายใน แบบทัศนมิติจุดเดียว ด้วยเทคนิค Drawing

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

- มุมมองและทัศนมิติ (Perspective) ในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรมแบบจุดรวมสายตา 2 จุดและ 3 จุด
- เทคนิค Painting พื้นฐาน (ต่อ)
- มอบหมายให้นักศึกษาเขียนภาพองค์ประกอบงานสถาปัตยกรรม (Detail) เช่น บันใด แบบทัศนมิติ 2 จุด ด้วยเทคนิค Painting

กิจกรรม : - นักศึกษาเขียนภาพองค์ประกอบงานสถาปัตยกรรม แบบทัศนมิติ 2 จุด ด้วยเทคนิค Drawing

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

- มุมมองและทัศนมิติแบบ Normal eye view/ Bird’s eye view/ Worm’s eye view
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนภาพทางเข้าอาคาร (Approach) ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Drawing
กิจกรรม : - นักศึกษาเขียนภาพทางเข้าอาคาร (Approach) ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Drawing

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

- องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม Form/ Mass or Volume/ Line and direction
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนภาพอาคารพักอาศัยขนาดเล็กด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting
กิจกรรม : - นักศึกษาเขียนภาพอาคารพักอาศัยขนาดเล็กด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

- องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม Surface/ Texture/ pattern/ tone, light & Shade/ Color/ Space
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนภาพอาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์ ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting
กิจกรรม : - แจกเอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย/ เขียน white board
- นักศึกษา เขียนภาพอาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์ ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting

- องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม/ องค์ประกอบ คน รถ ต้นไม้ ฯลฯ
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนภาพอาคารขนาดใหญ่, ศูนย์ประชุม ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting
กิจกรรม : - แจกเอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย/ เขียน white board
- นักศึกษา เขียนภาพอาคารขนาดใหญ่, ศูนย์ประชุม ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting

- ความสมดุล (balance) ในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนภาพโครงสร้างอาคาร, สะพานข้ามแม่น้ำ ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting
กิจกรรม : - แจกเอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย/ เขียน white board
- นักศึกษา เขียนภาพโครงสร้างอาคาร, สะพานข้ามแม่น้ำ ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting

- ความเปรียบต่าง (contrast) ในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนภาพ ทัศนียภาพเมืองด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ bird eye view/ เทคนิค Painting
กิจกรรม : - แจกเอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย/ เขียน white board
- นักศึกษา เขียนภาพทัศนียภาพเมืองด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ bird eye view/ เทคนิค Painting

- จังหวะ (rhythm) ในการเชียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนภาพงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, เรือนพักอาศัยแบบประเพณี ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting
กิจกรรม : - แจกเอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย/ เขียน white board
- นักศึกษา เขียนภาพเรือนพักอาศัยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, แบบประเพณี ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting

- สัดส่วน (proportion) ในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนภาพอาคารทางศาสนา, หอไตร ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting
กิจกรรม : - แจกเอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย/ เขียน white board
- นักศึกษา เขียนภาพอาคารทางศาสนา, หอไตร ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting

- ขนาดส่วน มาตราส่วน (Scale) ในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนภาพอาคารทางศาสนา, วิหาร เจดีย์ ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting
กิจกรรม : - แจกเอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย/ เขียน white board
- นักศึกษา เขียนภาพอาคารทางศาสนา, วิหาร เจดีย์ ด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting

- เอกภาพ (Unity) และบรรยากาศ ในการเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนภาพย่านการค้า, ตลาดด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting
กิจกรรม : - แจกเอกสารประกอบการสอน
- บรรยาย/ เขียน white board
- นักศึกษา เขียนภาพย่านการค้า, ตลาดด้วยทัศนมิติ 2 จุด แบบ Normal eye view/ เทคนิค Painting

- ทบทวน/ เตรียมพร้อมสำหรับ การสอบปลายภาค
- มอบหมายให้นักศึกษา เขียนภาพตามที่กำหนด เทคนิค Drawing แบบ Quick sketch
กิจกรรม : - บรรยาย/ เขียน white board
- นักศึกษา เขียนภาพตามที่กำหนด เทคนิค Drawing/ Quick sketch

สอบ final (งานเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม) นอกสถานที่ ณ จังหวัดลำปาง

กิจกรรม : สอบ final (งานเขียนภาพร่างทางสถาปัตยกรรม) นอกสถานที่ ณ จังหวัดลำปาง

อาจารย์ผู้สอน