รายละเอียด

คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2 / Computer-Aided Architectural Drafting 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42004202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer-Aided Architectural Drafting 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2

บทที่ 1.การแนะนำโปรแกรม ( Introducing Application Program ) 3dsmax design
แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม 3 มิติ และตัวอย่างงานต่างๆ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
การทำงานเกี่ยวกับ Main Toolbar
การทำงานเกี่ยวกับ Command Panel
การทำงานเกี่ยวกับ Track Bar
การปรับแต่งลักษณะหน้าจอ Interface
การทำงานเกี่ยวกับ Menu ต่างๆ ToolTips
การใช้ Tab , Collapse Rollout and Expanded Rollout, Fly out , Spinner
การทำงานเกี่ยวกับ Viewports and Viewport Control แบบต่างๆ KeyT = top, L = Left, F = Front, U = Orthographic,
P = Perspective, C = Camera
การทำงานเกี่ยวกับ Mouse และ Basic Keyboard Controls
การใช้ Help Menu
การใช้คีย์ลัด Hotkey Map

ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

บทที่2 .การสร้างและการแก้ไขวัตถุ ( Building and Modifying Objects)
การตั้ง หน่วย Units และการปรับ Home Grid
การสร้างวัตถุแบบมาตรฐานและการสร้างวัตถุแบบ Standard Primitives
การสร้างวัตถุแบบ Extended Primitives
การสร้างวัตถุแบบ AEC Objects (วัตถุทางสถาปัตยกรรม เช่น ผนัง, ประตู และหน้าต่าง ๆลๆ )
การใช้คำสั่ง Object Snap
การเลือกวัตถุ(Selection)
การย้ายวัตถุ (Move)
การหมุนวัตถุ (Rotate)
การย่อและขยายวัตถุ (Scale)
การแก้ไข Polygon Object
การคัดลอกวัตถุ (Copy and Clone ) แบบต่างๆ ได้แก่ copy , instance , reference
การใช้คำสั่ง Mirror
การใช้คำสั่ง Transform Type-in
การเชื่อมวัตถุ Link and Group Objects
การแช่แข็งFreez and UnFreez
การซ่อนวัตถุ Hide and Unhide Objects
การใช้ Layer Control
การทำงานเกี่ยวกับ Pivot Points
การใช้คำสั่ง Isolate Selection เลือกเฉพาะวัตถุนั้นให้แสดงผลสะดวกในการทำงาน
การใช้เครื่องมือ Snap Tools
การใช้เครื่องมือ Align Tools
การใช้คำสั่ง Spacing Tools
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

บทที่ 3. การสร้างวัตถุ 3 มิติและการแก้ไข(Modeling ,Creating and Editing)
การใช้ Compound objects ได้แก่ Boolean , Scatter , Shape Merge, Connect,
Morph, Conform , Mesher, Pro Boolean , Pro Cutter
การแก้ไขวัตถุแบบต่างๆ Objects Modify ได้แก่ Bend , Displace , Edit Mesh ,
Extrude Face ( Editable poly ) , FFD (2x2x2,3x3x3,4x4x4)
Twist , Taper , Noise , Slice , Melt , Edit Mesh , Displace ,
Push , Lattic , Shell , Path Deform , Wave
การใช้ Lath สร้างเส้นจาก 2d โดยการหมุนรอบแกน เช่นการทำโถเหยือกใส่น้ำปรับแกน axisได้
การทำงานเกี่ยวกับ Editable Polygons
การแก้ไข Sub-objects
การปาดมุม Chamfer
การยืด Extrude
การทำ Bevel Objects
การทำ Paint Deformation and Soft Selection
การสร้างและการเชื่อมจุด Vertices
การสร้าง Edge and Polygon
การทำงาน Splines
การแก้ไข Editable Splines
การสร้างวัตถุ 3 มิติจาก Splines
การ Merge Objects ลงใน Scene
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

บทที่ 4. การนำเข้าและการส่งออก (Imports and Exports Files AutoCAD and Revit)
การเตรียมไฟล์, การปรับแต่งไฟล์ เพื่อการส่งออกและนำเข้า ระหว่าง Autocad and 3dsmax
บทที่ 5. การกำหนดวัสดุ (Materials and Maps)
การเรียนรู้ในส่วนหน้าต่างของ Material Editor Parameters ต่างๆ
การเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ Materials
การใช้ Standard Materials
การใช้ Architectural Materials
การใช้ Arch & Design Materials
การแปะภาพ Assign Maps
การประยุกต์ใช้ Materials
การใช้คำสั่งเกี่ยวกับ Maps เช่น bump, self illumination, opacity, specular,
reflect, flat mirror, noise, checker, การใช้คำสั่ง Di-cut, Matte/shadow,
การใช้คำสั่งเพื่อการทำ ink’n paint, Blend, UVW map, Unwrap
การกำหนดฉากหลัง (Defining Backgrounds) การเลือกและการปรับ background
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design


กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

การกำหนดวัสดุ (Materials and Maps) ( ครั้งที่ 2 ต่อ)
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการแปะภาพ (Mapping Tools)
การกำหนดค่า Arch & Design Material Parameters
การกำหนดค่าของวัสดุทางสถาปัตยกรรม (Architectural Material Parameters )
การกำหนดวัสดุแบบผสม (Multi-sub object material )
การใช้ Xrefs
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

บทที่ 6. กล้องและแสง (Cameras and Lightings)
การใส่กล้องในงาน (Add Cameras to a Scene)
การวางตำแหน่งกล้อง (Position Cameras)
การใส่แสงแบบพื้นฐานแบบต่างๆ (Add Standard Lights to a Scene)
การปรับค่าต่างๆ ของแสง (Adjust Light Parameters)
การทำงานเกี่ยวกับเงา (Working with Shadows)
การทำงานเกี่ยวกับการใช้และการควบคุมแสง (Using Light and Controlling .)
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

แสง (Lightings)
การจำลองแสงอาทิตย์ (Simulating the Sunlight system by Exposure )
การใช้แสงในงานกลางวันและกลางคืน ( Daytime and Nighttime Scene )
การตั้งค่าแสงอาทิตย์แบบ Ambient lighting
การปรับแสงอาทิตย์และฉากหลัง (Adjusting the sun and background )
การใช้แสงแบบ IES
การใช้แสงแบบ Light Tracing and Radiosity
การใช้แสงแบบ Photometric Area Lights
การใช้แสงแบบ Photometric Free Point Lights
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

สัมมนา ถามตอบ สรุปและ ประมวลผลการเรียนกลางเทอม
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

บทที่ 7. การทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)
หลักการทำภาพเคลื่อนไหว (Basic Animation)
การใช้ Auto key ทำภาพเคลื่อนไหว
การใช้ Set key ทำภาพเคลื่อนไหว
การปรับแก้ Key frames และการเปลี่ยน Frames Number
การกำหนดเวลา Configure Animation Timing
การแก้ไข Edit Key
การใช้ Dope Sheet
การใช้ Curve Editor
การกำหนด Assign Animation Controllers
การกำหนด Assign Animation Constraints
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

การทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)
(ครั้งที่ 2 ต่อ)
การทำงานของ Track View
การทำ Animation Length
การเตรียมงานโดยการ Set key mode animation
การเคลื่อนกล้อง Animation the camera and its target
การทำ Preview Animation
การ Rendering Animation to disk

ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

บทที่ 8. การประมวลผลภาพพื้นฐาน Rendering 1
What is Rendering
พื้นฐานการ Rendering
การตั้งค่า สำหรับการ Render และการใช้ Rendering Tools
การ Render with Active Shade
การใช้ Safe Frames
การใช้ Environment and effects
การใช้ Exposure Control ในการ Render
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

การประมวลผลภาพ Rendering .2
การกำหนดตัวประมวลผลภาพ Assign Renderer
การประมวลผลภาพ Render แบบ Raytracer
การ Render แบบ Selected option, Region option, Crop option
การใช้ RAM player
ความเข้าใจในเรื่อง Understanding File Output
Create and Save Renderings
Use the Print Size Wizard
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

บทที่ 9. การประมวลผลภาพแบบ Mental ray Rendering
การกำหนด Mental ray renderer Setup
การตั้งค่า Mental ray ใน Preference setting
การใช้ Mental ray Materials and Maps
การใช้ Caustics, Depth of Field, Displacement, Motion Blur, Photon radius
การใช้ Reflect/ Refract depth, Sample per Pixel, Sky Light and Sun Light
การใช้ Diffuse Bounces
การใช้ Indirect Illumination
การใช้ Global Illumination (GI)
การใช้ Mental Ray Rendering
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

บทที่ 10. การประมวลผลภาพแบบ Vray Rendering
การกำหนด Vray renderer Setup
About Reflecttion and Environment light
การใช้ Exterior and interior Lightings for Vray
การใช้ other interior Light sources for Vray
การใช้ Vray Materials
การใช้ Vray Rendering
ตัวอย่างงาน exterior and interior จาก Evermotion (Archexteriors and Archinteriors )
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

สัมมนา ถามตอบ สรุปและ ประมวลผลการเรียนตลอดเทอม
ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Autodesk 3d max design

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
3ds max design

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน