รายละเอียด

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 / Interior Architectural Design 5

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 30 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42021405
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Interior Architectural Design 5
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5

บทที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสาธารณะประเภท
- Shopping Mall
- Hospital
- Museum
ASSIGNMENT MINI PROJECT 1
- Shopping Mall

กิจกรรม : (บรรยาย Online)
บรรยายยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- Shopping Mall
หาข้อมูลพร้อมอภิปราย
Design Research

บทที่ 2หลักการ, กระบวนการ, เกณฑ์การออกแบบ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- Conceptและ Design Process
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในShopping Mall
Preliminary 1-1

กิจกรรม : (บรรยาย Online)
บรรยาย ยกตัวอย่าง
Concept และDesign Process
ฝึกปฏิบัติ Concept และDesign Process พร้อมอภิปราย

บทที่ 2
- การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในShopping Mall
Preliminary 1-2

กิจกรรม : (บรรยาย Online)
บรรยายการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในShopping Mall
ฝึกปฏิบัติShopping Mallพร้อมอภิปราย

บทที่ 3หลักการ, กระบวนการ, เกณฑ์การออกแบบ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- Concept และDesign Process
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน O.P.D. Hospital
MINI PROJECT 1 PRESENTATION

กิจกรรม : (บรรยาย Online)
บรรยายยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบัติConcept และDesign Process พร้อมอภิปราย
PRESENTATION - Interior Architecture Design for Shopping Mall

บทที่ 3
- การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน O.P.D. Hospital
- ASSIGNMENT MINI PROJECT 2
- Hospital

กิจกรรม : (บรรยาย Online)
บรรยายยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- O.P.D. Hospital
ฝึกปฏิบัติ O.P.D. Hospital พร้อมอภิปราย

บทที่ 3 หลักการ, กระบวนการ, เกณฑ์การออกแบบ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-Concept และDesign Process
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน I.P.D. Hospital

Preliminary 2-1

กิจกรรม : (บรรยาย Online)
บรรยายยกตัวอย่าง Concept และ Design Process

ฝึกปฏิบัติConcept และDesign Process พร้อมอภิปราย

บทที่ 3
- การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน I.P.D. Hospital
Preliminary 2-2

กิจกรรม : (บรรยาย Online)
บรรยายยกตัวอย่างกรณีศึกษา
I.P.D. Hospital
ฝึกปฏิบัติ I.P.D. Hospital พร้อมอภิปราย

การศึกษาดูงาน Museum Design
MINI PROJECT 2 PRESENTATION

กิจกรรม : การศึกษาดูงานMuseum Design
PRESENTATION - Interior Architecture Design for Hospital (OPD. & IPD.)

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 3 โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในMuseum
- Project Proposal
- ASSIGNMENT FINAL PROJECT
- Museum

กิจกรรม : บรรยายยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- Museum
หาข้อมูลพร้อมอภิปราย
Design Research

3.1 Museum Design Process
- User Behavior
- Area Requirement
- Function Diagram
Preliminary 3-1

กิจกรรม : บรรยายยกตัวอย่าง Concept และ Design Process

อภิปราย นำเสนอ Design Process Program Analysis

3.2Design Analysis
- Concept Design
-Plan
-Design Analysis
Preliminary 3-2

กิจกรรม : บรรยาย ฝึกปฏิบัติการConcept Plan Design Analysis

ฝึกปฏิบัติการConcept Plan Design Analysis
อภิปราย

3.3 Design Develop
- Elevation
Present Group

กิจกรรม : บรรยาย ฝึกปฏิบัติการ
Elevation
ฝึกปฏิบัติการ Concept Plan Elevation

3.4 Design Develop
- Perspective

Preliminary 3-3

กิจกรรม : บรรยายฝึกปฏิบัติการ
Perspective
ฝึกปฏิบัติการ Concept Plan Elevation Design Develop

3.5 Design Develop
- Build-in Furniture
Preliminary 3-4

กิจกรรม : บรรยาย ฝึกปฏิบัติการBuild-in Furniture
ฝึกปฏิบัติการ Concept Plan Elevation Design Develop Perspective

การนำเสนอโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในMuseum
Production

กิจกรรม : การนำเสนอโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในMuseum
ฝึกปฏิบัติการ Concept Plan Elevation Design Develop Perspective Build-in Furniture

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน