รายละเอียด

หมึกและกระดาษ / Ink and Paper

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP128
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หมึกและกระดาษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ink and Paper
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-8539998 หรือทางอิเมล์: ju.angkana@hotmail.co.th

รายวิชา - หมึกและกระดาษ

- แนะนำกระบวนวิชา
บทที่ 1 หมึกพิมพ์
1.1 พัฒนาการของหมึกพิมพ์
1.2 องค์ประกอบ
1.3 ประเภทหมึกพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- แสดงตัวอย่างหมึกพิมพ์แต่ละประเภท

บทที่ 1 หมึกพิมพ์
1.1 พัฒนาการของหมึกพิมพ์
1.2 องค์ประกอบ
1.3 ประเภทหมึกพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- แสดงตัวอย่างหมึก

บทที่ 1 หมึกพิมพ์
1.6 กระบวนการผลิตหมึก
- การผลิตหมึกข้นเหนียว
- ปัจจัยด้านกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อสมบัติและการใช้งาน

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์

บทที่ 1 หมึกพิมพ์
1.6 กระบวนการผลิตหมึกข้นเหลว
- ปัจจัยด้านกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อสมบัติและการใช้งาน

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์

บทที่ 2 กระดาษ
2.1 พัฒนาการของกระดาษ
2.2 ประเภทกระดาษพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- แสดงตัวอย่างกระดาษ

บทที่ 2 กระดาษ
2.3 สมบัติกระดาษ
- สมบัติพื้นฐาน
- สมบัติเชิงกล

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์

บทที่ 2 กระดาษ
2.3 สมบัติกระดาษ
- สมบัติพื้นฐาน
- สมบัติเชิงกล

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์

สอบกลางภาค
กิจกรรม : การสอบ

บทที่ 2 กระดาษ
2..3 กระบวนการผลิตกระดาษ
- กระบวนการผลิตเยื่อ

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์ หรือในชั้นเรียน
- งานปฏิบัติ 1 การทดสอบสมบัติหมึก

บทที่ 2 กระดาษ
2.3 กระบวนการผลิตกระดาษ
- กระบวนการผลิตกระดาษ

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์ หรือในชั้นเรียน
- งานปฏิบัติ 2 การทำหมึกจากสีธรรมชาติ

บทที่ 2 กระดาษ
2.3 กระบวนการผลิตกระดาษ
- การปรับปรุงผิวกระดาษ
กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์ หรือในชั้นเรียน
- งานปฏิบัติ 3 การทดสอบสมบัติหมึกที่จัดทำขึ้น

บทที่ 3 ปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากหมึกและกระดาษ
3.1 ประเภทปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากสมบัติของหมึกพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์ หรือในชั้นเรียน
- แสดงตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่เกิดปัญหา
- งานปฏิบัติ 4 การทำเยื่อ

บทที่ 3 ปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากหมึกและกระดาษ
3.1 ประเภทปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากสมบัติของหมึกพิมพ์ (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์ หรือในชั้นเรียน
- แสดงตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่เกิดปัญหา
- งานปฏิบัติ 5 การทำแผ่นกระดาษ

บทที่ 3 ปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากหมึกและกระดาษ
3.1 ประเภทปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากสมบัติของกระดาษ

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์ หรือในชั้นเรียน
- งานปฏิบัติ 6 การทดสอบสมบัติการะดาษ

บทที่ 3 ปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากหมึกและกระดาษ
3.1 ประเภทปัญหาทางการพิมพ์ที่เกิดจากสมบัติของกระดาษ (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์ หรือในชั้นเรียน
- งานปฏิบัติ 6 การทดสอบสมบัติการะดาษ (ต่อ)

- ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : - ถามตอบแสดงความเข้าในส่วนเนื้อหา แบบออนไลน์ หรือในชั้นเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : การสอบ

อาจารย์ผู้สอน