รายละเอียด

การวิเคราะห์ต้นทุนและการประมาณราคา / Cost Analysis and Estimating

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP115
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์ต้นทุนและการประมาณราคา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Cost Analysis and Estimating
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ทางเบอร์โทร 091-8539998 หรืออิเมล์: ju.angkana@hotmail.co.th

รายวิชา - การวิเคราะห์ต้นทุนและการประมาณราคา

- แนะนำรายละเอียดรายวิชา
บทที่ 1 ความสำคัญของการวิเคราะห์ต้นทุน
1.1 ความสำคัญของการวิเคราะห์ต้นทุนและการประเมินราคา
1.2 ประเภทของต้นทุน
1.3 หลักการประเมินราคา

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- มอบหมายงานหาต้นทุนราคาสินค้า (อุปโภค/บริโภค)

บทที่ 1 ความสำคัญของการวิเคราะห์ต้นทุน
1.4 ห่วงโซ่อุปทาน
1.5 ปัจจัยทีส่งผลต่อราคาสินค้า
กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- นำเสนองานด้านราคาสินค้าที่ได้มอบหมาย

บทที่ 2 การประเมินราคา
2.1 วัตถุประสงค์ในการประเมินราคา
2.2 กระบวนการในการประเมินราคา
กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- มอบหมายงานศึกษากระบวนการผลิตสินค้า (อุปโภค/บริโภค)

บทที่ 2 การประเมินราคา
2.2 กระบวนการในการประเมินราคา

กิจกรรม : – บรรยายแบบออนไลน์
– งานการกำหนดราคาสินค้า

บทที่ 2 การประเมินราคา
2.3 การกำหนดราคาสินค้า

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- ส่งงานการกำหนดราคาสินค้า

บทที่ 3 การวางแผนการผลิต
3.1 ความสำคัญของการวางแผนการผลิต
3.2 ขอบเขตการวางแผนการผลิต

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- มอบหมายงานค้นคว้าด้านการจัดตั้งองค์กร

บทที่ 3 การวางแผนการผลิต
3.3 การจัดตั้งองค์กร
3.4 ประเภทขององค์กร / หน่วยงาน

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- ส่งงานค้นคว้าเรื่องการจัดตั้งองค์กร

สอบกลางภาค
กิจกรรม : การสอบ

บทที่ 3 การวางแผนการผลิต
3.5 ระบบประกันคุณภาพในองค์กร
3.6 มาตรฐานในการดำเนินงานขององค์กร

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- มอบหมายนักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาตรฐานกระบวนการผลิต

บทที่ 3 การวางแผนการผลิต
3.7 มาตรฐานในการดำเนินงานขององค์กร

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- ส่งงานข้อมูลมาตรฐานกระบวนการผลิต

บทที่ 4 การพัฒนาองค์กร
2.3 หลักการพัฒนาองค์กร
2.4 การจัดทำโครงการ
2.5 ส่วนประกอบของโครงการ

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- ให้นักศึกษาจัดทำโครงการ

บทที่ 4 การพัฒนาองค์กร
4.3 ส่วนประกอบของโครงการ

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- นำเสนองานโครงการที่มอบหมาย

บทที่ 5 การควบคุมการผลิต
3.7 ความสำคัญของการควบคุมการผลิต
3.8 วิธีการควบคุมการผลิต

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- วิเคราะห์โครงการรายกลุ่ม

บทที่ 5 การควบคุมการผลิต
5.3 แนวคิดในการลดต้นทุนการผลิต

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- วิเคราะห์โครงการรายกลุ่ม (ต่อ)

บทที่ 5 การควบคุมการผลิต
5.4 การพัฒนาองค์กร

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : ถามตอบเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาแบบออนไลน์ หรือในชั้นเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : การสอบ

อาจารย์ผู้สอน