รายละเอียด

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย / Discrete Mathematics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Discrete Mathematics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

อาจารย์ผู้สอน