รายละเอียด

เทคโนโลยีการพิมพ์ / Printing Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการพิมพ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Printing Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางเบอร์โทร 0918539998 หรืออิเมล์:  ju.angkana@hotmail.co.th

รายวิชา - เทคโนโลยีการพิมพ์

- แนะนำรายละเอียดรายวิชา
บทที่ 1 พัฒนาการการพิมพ์
1.1 ประวัติและพัฒนาการการพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- แสดงสื่อเคลื่อนไหวและตัวอย่างงานพิมพ์ รูปแบบต่างๆ


บทที่ 2 ประเภทการพิมพ์
2.1 หลักการพิมพ์ (ทั่วไป)
2.2 การประเภทระบบการพิมพ์
กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- ตัวอย่างแม่พิมพ์แต่ละประเภท

2.2.1 การพิมพ์พื้นนูนด้วยระบบเลตเตอร์เพรสส์
- หลักการการพิมพ์พื้นนูนด้วยระบบเลตเตอร์เพรสส์
- ประเภทสิ่งพิมพ์พื้นนูนด้วยระบบเลตเตอร์เพรสส์

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- สื่อภาพเคลื่อนไหวระบบการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์
- แสดงตัวอย่างแม่พิมพ์พื้นนูนด้วยระบบเลตเตอร์เพรสส์ (แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พอลิเมอร์) ตัวอย่างสิ่งพิมพ์จากระบบเลตเตอร์เพรสส์


2.2.2 การพิมพ์พื้นนูนด้วยระบบเฟล็กโซกราฟี
- หลักการการพิมพ์พื้นนูนด้วยระบบเฟล็กโซกราฟี
- ประเภทสิ่งพิมพ์พื้นนูนด้วยระบบเฟล็กโซกราฟี

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- สื่อภาพเคลื่อนไหวระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
– ตัวอย่างแม่พิมพ์พื้นนูนด้วยระบบเฟล็กโซกราฟี
– ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ด้วยระบบเฟล็กโซกราฟี

2.2.3 การพิมพ์พื้นนูนด้วยระบบออฟเซตแห้ง
- หลักการการพิมพ์พื้นนูนด้วยระบบออฟเซตแห้ง
- ประเภทสิ่งพิมพ์พื้นนูนด้วยระบบออฟเซตแห้ง

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- สื่อภาพเคลื่อนไหวระบบการพิมพ์ออฟเซตแห้ง
- ตัวอย่างแม่พิมพ์พื้นนูนด้วยระบบออฟเซตแห้ง
- ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตแห้ง


2.2.4 การพิมพ์พื้นลึกด้วยระบบอินทาลโย
- หลักการการพิมพ์พื้นลึกด้วยระบบอินทาลโย
- ประเภทสิ่งพิมพ์พื้นลึกด้วยระบบอินทาลโย

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- สื่อภาพเคลื่อนไหวระบบการพิมพ์อินทาลโย
- ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ด้วยระบบอินทาลโย


2.2.5 การพิมพ์พื้นลึกด้วยระบบกราวัวร์
- หลักการการพิมพ์พื้นลึกด้วยระบบกราวัวร์
- ประเภทสิ่งพิมพ์พื้นลึกด้วยระบบกราวัวร์

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- สื่อภาพเคลื่อนไหวระบบการพิมพ์กราวัวร์
- แสดงตัวอย่างแม่พิมพ์กราวัวร์
- ตัวอย่างสิ่งพิมพ์นด้วยระบบออฟเซตแห้ง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : การสอบ

2.2.6 การพิมพ์พื้นราบด้วยระบบออฟเซต
- หลักการการพิมพ์พื้นราบด้วยระบบออฟเซต
- ประเภทสิ่งพิมพ์พื้นราบด้วยระบบออฟเซต

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- สื่อภาพเคลื่อนไหวระบบการพิมพ์ออฟเซต
- แสดงตัวอย่างแม่พิมพ์ออฟเซต
- ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตแ
- มอบหมายงานทำแม่พิมพ์ตัวตรง และแม่พิมพ์ตัวกลับด้วยกระดาษแข็ง


2.2.7 การพิมพ์พื้นฉลุด้วยระบบสกรีน
- หลักการการพิมพ์พื้นฉลุด้วยระบบสกรีน
- ประเภทสิ่งพิมพ์พื้นฉลุด้วยระบบสกรีน

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์ หรือในชั้นเรียน
- สื่อภาพเคลื่อนไหวระบบการพิมพ์สกรีน
- แสดงตัวอย่างสิ่งพิมพ์สกรีน
- ส่งงานแม่พิมพ์ตัวตรง และแม่พิมพ์ตัวกลับ


2.2.8 การพิมพ์ไร้แรงกด
- การพิมพ์พ่นหมึก
- การพิมพ์ด้วยระบบไฟฟ้าสถิต

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- สื่อภาพ
- ปฏิบัติงานพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ตัวตรง

2.2.8 การพิมพ์ไร้แรงกด
- การพิมพ์แบบถ่ายโอนด้วยความร้อน

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- สื่อภาพและสื่อเคลื่อนไหว
- ปฏิบัติงานพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ตัวกลับ

บทที่ 4 ข้อดีข้อจำกัดระบบการพิมพ์แต่ละประเภท
4.1 ลักษณะภาพพิมพ์แต่ละระบบ
4.2 ข้อดีและข้อจำกัดของการพิมพ์
4.3 ลักษณะและการใช้งานระบบการพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- สื่อภาพและสื่อเคลื่อนไหว
- วิเคราะห์ผลงานปฏิบัติงานพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ทั้ง 2 แบบ


บทที่ 5 กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
5.1 เตรียมพิมพ์
5.2 การพิมพ์
5.3 งานหลังพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- สื่อภาพและสื่อเคลื่อนไหว
- มอบหมายจัดทำงานพิมพ์แบบไร้แรงกดด้วยระบบต่างๆ

บทที่ 6 เทคโนโลยีการพิมพ์
6.1 อุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
6.2 เทคโนโลยีการพิมพ์

กิจกรรม : - บรรยายแบบออนไลน์
- สื่อภาพและสื่อเคลื่อนไหว
- นำเสนองานเปรียบการพิมพ์แบบไร้แรงกดด้วยระบบต่างๆ

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : ถามตอบเนื้อหาที่สงสัยแบบออนไลน์ หรือในชั้นเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : การสอบ

อาจารย์ผู้สอน