รายละเอียด

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2 / Interior Architectural Technology 2

  • 18 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 33 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARIA304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Interior Architectural Technology 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

CM_BARIA304/Sec_1/เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2

k58qige

รายวิชา - เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2

-INTRODUCTION/ Planning & Design of interior spaces

-Lecture Office space (General office & multiple workstation and Private office)

-Working Drawing - Office

 

Homework

-Build in Office

 

-Lecture Office space (Conference room)

-Working Drawing - Conference room

 

HOMEWORK

Build in Conference room

-Lecture Office space (Reception areas)

-Working Drawing - Reception areas

HOMEWORK

Build in Reception areas

-Lecture Retail shops (shops)

-Working Drawing - shops

 

HOMEWORK

Build in shops

-Lecture Retail shops (Medium shops)

-Working Drawing - Medium shop

Homework

Build in Medium shops

-Lecture Condominium (Co-working space & Coffee shop)

-Working Drawing - Co-working space & Coffee shop

 

Homework

Build in Coffee shop

-Lecture Condominium (Guest Room)

-Working Drawing - Guest Room

 

Homework

Build in Guest Room

24-30/08/63 MIDTERM     

Submit Mini Project

-Lecture Partitions and wall finishes

-Working Drawing - Partitions

Homework

Working Drawing - wall finishes

-Lecture Floor and floor finishes

-Working Drawing - Floor

 

Homework

Working Drawing –Floor finishes

 

-Lecture Ceiling & lighting

-Working Drawing - Ceiling

 

Homework

Working Drawing - lighting

 

 

-Mini Project Retail shop

-Study visit

-Mini Project

Retail shops - Plan, Etc.

-Preliminary (ตรวจแบบ)

 

Homework

Mini Project

Retail shops Elevation

 

-Mini Retail shop

-Mini Project

Retail shops - Elevation

-Preliminary (ตรวจแบบ)

 

Homework

Mini Project- Build-in, Details

 

-Semite  Mini Project

- Final Project Assignment Office Assignment

-Preliminary (ตรวจแบบ)

 

Homework

Final Project Office-Elevation / Build-in/Section

 

- Final Project : Elevation/ Build-in/Section

-Preliminary (ตรวจแบบ)

 

Homework

Production

วันปิยมหาราช  

-Final Project- Build-in, Details

Production

 

Homework

Production

 

26/10-1/11/63      

<FINAL TERM EXAM>       

Submit Final Project / PROJECT PRESENTATION

อาจารย์ผู้สอน