รายละเอียด

แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน / Interior Architectural Concepts

  • 18 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 40 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARIA108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Interior Architectural Concepts
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

CM_BARIA108/Sec_1/แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

CODE: yu5y21u

รายวิชา - แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

Introduction

Lesson 1 Conceptual design

- Lecture by Power Point 

- workshop in group

- Group Report for next week

 

Lesson 1 (Continue)

- philosophy of conceptual design By guest lecture

- Lecture by Power Point 

- Group Report (Continue)

 

Lesson 3 The system of thinking and the style of thinking

-  The system of thinking

- Lecture by Power Point 

- workshop in group

- Summit report

Lesson 2 (Continue)

   - Systematic thinking

Lesson 2 (Continue)

   - The style of thinking

Lesson 3 The theory of concept and philosophy in design   By guest lecture

Lesson 3 Conceptual design by following outside data  By guest lecture   

Lesson 3 (Continue)

    - metaphorical thinking

Mid-term Exam 24-30/08/63

Lesson 4 Program design: The origin of the concept

    - Program design for design

By guest lecture

Lesson 4 (Continue)

    - Program design for design By guest lecture

Lesson 4 (Continue)

    - The development of conceptual design By guest lecture

Lesson 5 The tools for development of conceptual design

     - Tools for development concept

Lesson 5 (Continue)

     - Tool for literature review

Lesson 5 (Continue)

     - Tool for Case Study By guest lecture

Lesson 6 Presentation of conceptual design

Review lesson 5-7

Final Exam 26/10-1/11/63

อาจารย์ผู้สอน