รายละเอียด

ระบบควบคุม / Control System

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 24 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบควบคุม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Control System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา ENGEE113 (SEC2)

ระบบควบคุม (Control System)

นายอุเทน คำน่าน

Uthen KAMNARN (PhD in Electrical Engineering)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

EP18 (ฟก 18)

ตึก B สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทร 083-659-3645 e-mail: uthen@rmutl.ac.th

รายวิชา - ระบบควบคุม

อาจารย์ผู้สอน