รายละเอียด

ิเล็กทรอนิกส์กำลัง / Power Electronics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power Electronics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

Power Electronics รหัส ENGEE110

โดย

นายอุเทน คำน่าน

Uthen KAMNARN (PhD in Electrical Engineering)

รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)

EP18 (ฟก 18)

ตึก B สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทร 083-659-3645 e-mail: uthen@rmutl.ac.th

รายวิชา - ิเล็กทรอนิกส์กำลัง

อาจารย์ผู้สอน