รายละเอียด

วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 / Materials and Construction Technology 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 4 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT302
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Materials and Construction Technology 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

E-mail (ติดต่อ อ.กาญจนา) : mikan.change@gmail.com

รายวิชา - วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2

Introduction เกี่ยวกับรายวิชา วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของอาคารขนาดกลาง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนรายการประกอบแบบ
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

งานแปลนผังพื้นชั้นล่าง (FLOOR PLAN 1) ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดแปลนผังพื้นชั้นล่าง
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

งานแปลนผังพื้นชั้น 2 - 4 (FLOOR PLAN 2) ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบแปลนผังพื้นชั้น 2 - 4 (FLOOR PLAN 2)
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

งานแปลนหลังคา ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดงานแปลนหลังคา
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

งานเขียนแบบรูปด้าน (ELEVATION) ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)

กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียด รูปด้าน
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

งานเขียนแบบรูปตัด (SECTION) ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)

กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียด รูปตัด
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

งานขยายประตู หน้าต่าง งานขยายบันได และราวบันได ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบ งานขยายประตู หน้าต่าง งานขยายบันได และราวบันได
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

งานขยายห้องน้ำ ห้องส้วม งานขยายสถาปัตยกรรมอื่นๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบงานขยายห้องน้ำ ห้องส้วม งานขยายสถาปัตยกรรม อื่นๆ
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

โครงสร้างฐานรากของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้างฐานราก
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

โครงสร้างเสาและคาน ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้างเสาและคาน
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

โครงสร้างพื้น ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้น
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

โครงสร้างหลังคา ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้างหลังคา
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

การเขียนแบบผังไฟฟ้า (Electrical Plan) ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบ ผังไฟฟ้า
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

การเขียนแบบผังสุขาภิบาล (Sanitary Plan) ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)
กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบผังสุขาภิบาล ห้องน้ำและสุขภัณฑ์
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

เทคนิคในการวางผังบริเวณ หลักการเขียนแบบผังบริเวณ รายการประกอบแบบ แผนที่สังเขป สารบัญแบบ (ใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์)

กิจกรรม : ปฏิบัติการเขียนแบบผังบริเวณ รายการประกอบแบบ แผนที่สังเขป สารบัญแบบ
(โดยให้นักศึกษา Work from Home แล้วนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน