รายละเอียด

งานระบบและอุปกรณ์อาคาร / System and Equipment for Building

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT310
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานระบบและอุปกรณ์อาคาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : System and Equipment for Building
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เฉพาะนักศึกษา sec 2 เท่านั้น

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ที่ เบอร์โทร 0817848899

อีเมล์ kg1_krieng@rmutl.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง

 

รายวิชา - งานระบบและอุปกรณ์อาคาร

อาจารย์ผู้สอน