ข้อมูลอาจารย์

เกรียงไกร ประสพโชคชัย

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 10 ต.ค. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : สถาปัตยกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ