รายละเอียด

คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม / Computer Presentation for Industrial Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID125
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Presentation for Industrial Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษา สาขาการออกแบบ หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม ปี3

รายวิชา - คอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม

อธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ รายละเอียด การเรียนการสอน รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน
- เนื้อหาและองค์ประกอบ Info Graphic
- กระบวนการออกแบบ Info Graphic
- ประเภทของกราฟิกสารสนเทศ (Info graphics, information, Interactive)
ฝึกปฏิบัติ
- การทำ Info Graphic เพื่อนำเสนอข้อมูลผลงานเกี่ยวกับ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่นักศึกษาสนใจ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ศึกษาเนื้อหาและองค์ประกอบ Info Graphic (ต่อ)
- การใช้ Info Graphic ช่วยแก้ปัญหา Data
- ทักษะที่จำเป็นในการใช้ Info Graphic
- ประเภทของ Pictogram
ฝึกปฏิบัติ
- การทำ Info Graphic เพื่อนำเสนอข้อมูลผลงานเกี่ยวกับ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่นักศึกษาสนใจ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ศึกษาวิธีการเล่าเรื่องโดยใช้ Info Graphic
- ประเภทของข้อมูล
- การจัดการข้อมูล
- หลักการจัดองค์ประกอบของ Pictogram และ Info Graphic
ฝึกปฏิบัติ
- หาปัญญาในสังคมที่สามารถใช้ Pictogram และ Info Graphic เข้าไปแก้ไขได้ โดยการ Brainstorming
- สรุปข้อมูลที่ได้แล้วนำเสนอเป็นกลุ่ม
- การทำ Info Graphic เพื่อนำเสนอข้อมูลสัปดาห์ต่อไป

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

เรียนรู้โปรแกรมสร้าง Website Wix
- หลักการออกแบบพื้นฐาน เพื่อความเป็น เอกลักษณ์
- การออกแบบโครงสร้าง Website ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่าย
- การปรับแก้ไข เพิ่ม Content การทำโฆษณาเบื้องต้น
- การศึกษาเครื่องมือ
- การศึกษา Function โปรแกรม Wix
ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการการสร้าง Website
- นำเอางานจาก คาบที่ 3 มาสร้าง Website

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

เรียนรู้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ Wix (ต่อ)
- สร้าง Website แบบ Drag and Drop
- การสร้าง Temple
- การเรียนรู้ function เสียง, ภาพเคลื่อนไหว, เอฟเฟ็กต์
- เผยแพร่บน Social Media Site
ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการการสร้าง Website
- นำเสนอ Website ที่นักศึกษาทำ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

เรียนรู้โปรแกรม Adobe XD ในการออกแบบ Website บน Mobile เพื่อนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม
- การใช้โปรแกรม Adobe XD ในการออกแบบ Website และ Mobile Application
- พื้นฐานการออกแบบ website สมัยใหม่
- Responsive Grid System คืออะไร
- เข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรม
- การเลือกขนาด Art Board Template
- ฝึกการใช้เครื่องมือแบบเจาะลึก
- Assets ที่ใช้ในงานออกแบบ
- การสร้าง Component
- การสร้าง Effect ด้วย Hower Stage
- การสร้าง Effect ด้วย Auto Animate
- การใช้ Plug-in
- ออกแบบ Website ขนาด Desktop
ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการการสร้าง Website ในการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่นักศึกษาออกแบบ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

เรียนรู้โปรแกรม Adobe XD ในการออกแบบ Mobile Application เพื่อนำเสนองานออกแบบอุตสาหกรรม
- พื้นฐานการออกแบบ Mobile Application สมัยใหม่
- เทคนิคการทำ Responsive Resize
- เชื่อม Prototype และลูกเล่นต่างๆบน website
- การอัดหน้าจอ Prototype
- การ Export Art Boards เดียว และ หลาย Art Board
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ UI
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ UX
ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการการสร้าง Mobile Application ในการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่นักศึกษาออกแบบ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

เรียนรู้โปรแกรม Premiere Pro
- แนะนำโปรแกรมและทำความเข้าใจในเครื่องมือ
- ระบบ คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับ งานตัดต่อวีดีโอ
- การสร้าง Story Board
- ทำความเข้าใจ ระบบ วีดีโอ PAL, NTSC, SECAM, HD
- ทำความเข้าใจ ไฟล์ วีดีโอ และไฟล์ เสียง ชนิดต่างๆ
ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการการสร้างตัดต่อ VDO ในการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่นักศึกษาออกแบบ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

เรียนรู้โปรแกรม Premiere Pro (ต่อ)
- การทำงานของหน้าต่างการทำงานต่างๆ
- หน้าที่และการทำงานของแต่ละหน้าต่าง
-การใช้งานและการควบคุมรายละเอียดในหน้าต่างการทำงาน
- การปรับหน้าต่างการทำงานให้เหมาะสม
- การสร้างและการตั้งค่า ใน Project
- การนำเข้าไฟล์ VDO
- การนำเข้าไฟล์เสียง
- การเปิด การบันทึก การลบ Project และการบันทึก Project ไปใช้กับงานอื่น
- การตัดต่อบน Timeline
- การสร้างและซ้อน TiTle
ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการการสร้างตัดต่อ VDO ในการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่นักศึกษาออกแบบ
กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

เรียนรู้โปรแกรม Premiere Pro (ต่อ)
- รู้จักกับ Timeline
- การทำงานกับ Timeline
- เครื่องมือหลักบน Toolbar
- การใช้งานเครื่องมือหลักบน Toolbar
- เครื่องมือ Selection Tool, Track Select Tool,Ripple Edit Tool, Rolling Edit Tool
- เครื่องมือ Rate Stretch Tool, Razor Tool, Slip Tool, Slide Tool, Pen Tool
- เครื่องมือ Hand Tool และ Zoom Tool
- การใช้ Transition
- การใส่ Effect
- การใส่เสียง
- การ Export โดยใช้ค่า Preset ของโปรแกรม
- การ Export สำหรับมือถือและอุปกรณ์พกพา
- การ Export สำหรับ Youtube Facebook
- การ Export สำหรับการแสดงผลบน Website
ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการการสร้างตัดต่อ VDO ในการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่นักศึกษาออกแบบลงบนช่องทางออนไลน์


กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

เรียนรู้โปรแกรม after effects
- การทำงานของโปรแกรม After Effects
- ระบบวิดีโอมาตรฐาน
- หน้าต่างการทำงาน
- เมนู
- หน้าต่างโปรเจค
- หน้าต่างไทม์ไลน์
ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการ การสร้าง Motion Graphic เพื่อนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่นักศึกษาออกแบบ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

เรียนรู้โปรแกรม after effects (ต่อ)
- การทำงานของ Transform
- เรียนรู้การทำงานของ Composition
- เรียนรู้การทำงานของ Effects และ Presets
- การทำ Motion Graphic
- การใช้ Motion Tracking
ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการ การสร้าง Motion Graphic และใส่ Effects เพื่อนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่นักศึกษาออกแบบ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

เรียนรู้โปรแกรม after effects (ต่อ)
- การทำ Track Camera
- การทำ Warp Stabilizer
- การทำ Stabilize Motion
- การทำ Keying
- การ Render
ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกปฏิบัติการ การสร้าง Motion Graphic และใส่ Effects เพื่อนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่นักศึกษาออกแบบ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

บูรณาการกับวิชา BAAID118 Industrial Design Business
- สร้างสื่อเพื่อนำเสนองาน ในรูปแบบ Pictogram, Info Graphic, Website หรือApplication

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

บูรณาการกับวิชา BAAID140 Flexible and Rigid Packaging Design
- สร้างสื่อเพื่อนำเสนองาน ในรูปแบบ Pictogram, Info Graphic, Website หรือApplication

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน