รายละเอียด

การยศาสตร์ / Ergonomics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การยศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ergonomics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษา สาขาการออกแบบ หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม ปี 2

รายวิชา - การยศาสตร์

อธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ รายละเอียด การเรียนการสอน รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน
- ที่มาและความหมายของการยศาสตร์
- วัตถุประสงค์ของการศึกษาการยศาสตร์

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF

ข้อมูลทั่วไปของมนุษย์และระบบโครงสร้างของร่างกายมนุษย์
- ความสำคัญของการศึกษาการยศาสตร์
- Physical size and strength ขนาดและความแข็งแรงของร่างกาย
- Endurance and physiological capacity ความสามารถทางสรีระและควาทดทาน
- Sensory characteristics – ลักษณะการรับรู้
- Mental capacities – ความสามารถทางด้านจิตใจ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงานของมนุษย์จากปัญหาการยศาสตร์
- ปัจจัยทางการยศาสตร์ที่ส่งผลต่อความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงาน
- ปัจจัยทางการยศาสตร์ที่ส่งผลต่อความล้าจากการทำงาน
- ปัจจัยทางการยศาสตร์ที่ส่งผลต่อความเครียดจากการทำงาน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงานของมนุษย์
- การรับรู้และการเห็น
- การรับรู้เกี่ยวกับสายตา
- การรับรู้เกี่ยวกับสีต่อสภาพจิตใจ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ขนาดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษย์
- การแบ่งสัดส่วนร่ายกายมนุษย์
- สัดส่วนมาตรฐานของคนไทย
- สัดส่วนมาตรฐานของคนแต่ละทวีป
การวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย
- เครื่องมือที่ใช้ในการวัดสัดส่วนร่างกาย
- ข้อควรคำนึงในการวัด
- การประยุกต์ใช้ข้อมูลสัดส่วนร่างกาย

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงานของมนุษย์
- มือและแขน
- คอและหลัง
- เท้าเข่าและขา

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์และการใช้งานของมนุษย์
- ลักษณะสัดส่วนของการออกแบบอุตสาหกรรม
- ลักษณะสัดส่วนความสัมพันธ์ของมนุษย์กับขนาดของการออกแบบอุตสาหกรรม

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์และการใช้งานของมนุษย์
- ลักษณะสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์
- ลักษณะสัดส่วนความสัมพันธ์ของมนุษย์กับขนาดของเฟอร์นิเจอร์

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ลักษณะสรีระและสัดส่วนการออกแบบขอบเขตและพื้นที่สำหรับการทำงาน
- การนั่ง
- การยืน
- การหมุนตัว
- การเอื้อมถึง

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

ลักษณะสรีระและสัดส่วนการออกแบบเครื่องมือที่ต้องใช้มือจับถือควบคุมการทำงาน
- การยศาสตร์ของมือ
- แบบจำลองชีวกลศาสตร์เกี่ยวกับมือ
- หลักการออกแบบเครื่องมือที่ต้องใช้มือจับถือควบคุมการทำงาน

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ลักษณะสรีระและสัดส่วนของอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้แรงน้อย
- ปุ่มกด
- สวิตซ์ปิด-เปิด ชนิดบิดขึ้นลง
- ลูกบิดแบบหมุนเลือกตำแหน่ง
- ลูกบิดหรือปุ่มหมุ่นต่อเนื่อง
- วาล์วปิด-เปิด
ลักษณะสรีระะและสัดส่วนของอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้แรงมาก
- คันโยก
- พวกมาลัย
- แท่นบังคับด้วยใช้เท้าเหยียบ

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ลักษณะสัดส่วนความสัมพันธ์ของมนุษย์กับขนาดของการออกแบบอุตสาหกรรม
- ขนาดและสัดส่วนมาตรฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กภายในที่พักอาศัย
- ขนาดและสัดส่วนมาตรฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ภายในที่พักอาศัย
- ขนาดและสัดส่วนมาตรฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

ลักษณะสัดส่วนความสัมพันธ์ของมนุษย์กับขนาดของเฟอร์นิเจอร์
- ขนาดและสัดส่วนของเก้าอี้
- ขนาดและสัดส่วนของโต๊ะ
- ขนาดและสัดส่วนของเตียง
- ขนาดและสัดส่วนของตู้และชั้น

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

การออกแบบสถานที่ปฏิบัติงาน (Work Design)
การออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงาน (Equipment Design)
สรีระวิทยาในการทำงาน (Work Physiology)

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์กับการทำงาน
- การออกแบบสถานที่ทำงาน
- การจัดอิริยาบถในการทำงาน

กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

จัดทำแบบสรุป ในรูปแบบ E-BooK
กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์(Online) Microsoft Team
- เอกสารประกอบการสอน E-Book PDF
- มอบหมายงานบุคคล ใบงาน PDF
- ส่งและตรวจผลงานผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ ต่างๆ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน