รายละเอียด

กระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ / Textile Dyeing and Finishing Process

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ126
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Textile Dyeing and Finishing Process
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - กระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ

แนะนำการเรียนการสอน รูปแบการสอน การวัดและประเมินผล
บทที่ 1 สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
- สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการย้อมสีสิ่งทอ
- ประโยชน์และพิษของสารเคมี
- วิธีการใช้สารเคมีในกระบวนการย้อมสีสิ่งทอ

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ ในห้องเรียน Online
- ใบความรู้
- ใบงาน

บทที่ 1 สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
- สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
- ประโยชน์และพิษของสารเคมี
- วิธีการใช้สารเคมีในกระบวนการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ ในห้องเรียน Online
- ใบความรู้
- ใบงาน

บทที่ 2 สีย้อมธรรมชาติ
- ประเภทของสีย้อมธรรมชาติ
- การเตรียมวัสดุสิ่งทอสำหรับย้อมสีธรรมชาติ
- ฝึกปฏิบัติเตรียมวัสดุสิ่งทอ

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ ในห้องเรียน Online
- ใบความรู้
- ใบงาน

บทที่ 2 สีย้อมธรรมชาติ
- การเตรียมน้ำย้อมสีธรรมชาติ
- การย้อมสีธรรมชาติ
- ฝึกปฏิบัติเตรียมน้ำย้อมสีธรรมชาติและย้อมสีธรรมชาติบนเส้นใยฝ้าย

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ ในห้องเรียน Online
- ใบความรู้
- ใบงาน

บทที่ 2 สีย้อมธรรมชาติ
- การเตรียมน้ำย้อมสีธรรมชาติ
- การย้อมสีธรรมชาติ
- ฝึกปฏิบัติเตรียมน้ำย้อมสีธรรมชาติและย้อมสีธรรมชาติที่บนเส้นใย กัญชง

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ ในห้องเรียน Online
- ใบความรู้
- ใบงาน

บทที่ 2 สีย้อมธรรมชาติ
- การเตรียมน้ำย้อมสีธรรมชาติ
- การย้อมสีธรรมชาติ
- ฝึกปฏิบัติเตรียมน้ำย้อมสีธรรมชาติและย้อมสีธรรมชาติที่บนเส้นใยไหม

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ ในห้องเรียน Online
- ใบความรู้
- ใบงาน

บทที่ 2 สีย้อมธรรมชาติ
- การเตรียมน้ำย้อมสีธรรมชาติ
- การย้อมสีธรรมชาติ
- ฝึกปฏิบัติเตรียมน้ำย้อมสีธรรมชาติและย้อมสีธรรมชาติที่บนเส้นใย ขนสัตว์

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ ในห้องเรียน Online
- ใบความรู้
- ใบงาน

บทที่ 2 สีย้อมธรรมชาติ
- การเตรียมน้ำย้อมสีธรรมชาติ
- การย้อมสีธรรมชาติ
- ฝึกปฏิบัติเตรียมน้ำย้อมสีธรรมชาติและย้อมสีธรรมชาติที่บนเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ ในห้องเรียน Online
- ใบความรู้
- ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ
- คู่มือปฏิบัติงาน
- ใบงาน

บทที่ 3 สีย้อมสังเคราะห์
- การย้อมสีเส้นใยเซลลูโลสด้วยสีไดเร็กท์และสีรีแอคทีฟ
- ฝึกปฏิบัติย้อมสีเส้นใยเซลลูโลสด้วยสีไดเร็กท์และสีรีแอคทีฟ

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ
- คู่มือปฏิบัติงาน
- ใบงาน

บทที่ 4 สีย้อมสังเคราะห์(ต่อ)
- หลักการย้อมสีเส้นใยเซลลูโลสด้วยสีวัตและสีซัลเฟอร์
- ฝึกปฏิบัติย้อมสีเส้นใยเซลลูโลสด้วยสีวัตและสีซัลเฟอร์

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ
- คู่มือปฏิบัติงาน
- ใบงาน

บทที่ 4 สีย้อมสังเคราะห์(ต่อ)
- หลักการย้อมสีเส้นใยโปรตีนด้วย สีแอสิด
- ฝึกปฏิบัติย้อมสีเส้นใยโปรตีนด้วย สีแอสิด

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ
- คู่มือปฏิบัติงาน
- ใบงาน

บทที่ 4 สีย้อมสังเคราะห์(ต่อ)
- หลักการย้อมสีเส้นใยสังเคราะห์ด้วยสีดีสเพอร์สและสีเบสิค
- ฝึกปฏิบัติย้อมสีเส้นใยสังเคราะห์ด้วยสีดีสเพอร์สและสีเบสิค

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ
- คู่มือปฏิบัติงาน
- ใบงาน

บทที่ 5การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
- ความสำคัญของการตกแต่งสำเร็จ
- หลักการตกแต่งสำเร็จ
- ประเภทของการตกแต่งสำเร็จ
- การตกแต่งผืนผ้าให้มีความอ่อนนุ่ม
- ปฏิบัติการตกแต่งผืนผ้าให้มีความอ่อนนุ่ม

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ
- คู่มือปฏิบัติงาน
- ใบงาน

บทที่ 5การตกแตงสำเร็จสิ่งทอ(ต่อ)
- การตกแต่งสะท้อนน้ำ
- การตกแต่งผืนผ้าให้มีกลิ่น
- ปฏิบัติการตกแต่งผืนผ้าให้สะท้อนน้ำและให้มีกลิ่น

กิจกรรม : - อธิบายโดยใช้สื่อ
- คู่มือปฏิบัติงาน
- ใบงาน

บทที่ 6 เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
- การทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการย้อมสีสิ่งทอ
- การทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
- ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

กิจกรรม : ศึกษาดูงานสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน