รายละเอียด

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค / Consumer Packaging Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP140
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Consumer Packaging Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค

ชื่อบทเรียน
1.1 พื้นฐานของสินค้าอุปโภคบริโภค
1.2 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า
1.3 ปฏิบัติการคัดลอกรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค

กิจกรรม : 1.3 มีทักษะในการคัดลอกรูปแบบของบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
1.3.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการคัดลอกรูปแบบของบรรจุภัณฑ์
1.3.2 คัดลอกรูปแบบและภาพคลี่ของบรรจุภัณฑ์
1.3.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานคัดลอกรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ชื่อบทเรียน
2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
2.2 ประเภทของบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
2.3 ปฏิบัติการคัดลอกภาพรูปแบบ ของบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
กิจกรรม : 2.3 มีทักษะในการคัดลอกรูปแบบ ของบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
2.3.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการคัดลอกรูปแบบของบรรจุภัณฑ์
2.3.2 คัดลอกรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
2.3.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานคัดลอกรูปแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่อบทเรียน
3.1 หลักการเขียนแบบร่าง
3.2 ปฏิบัติการเขียนแบบร่างบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : 3.2 มีทักษะในการเขียนแบบร่างบรรจุภัณฑ์
3.2.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการเขียนแบบภาพร่าง
3.2.2 เขียนแนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
3.2.3 เขียนแบบภาพด้านบรรจุภัณฑ์
3.2.4 เขียนทัศนียภาพของบรรจุภัณฑ์
3.2.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของงาน

ชื่อบทเรียน
3.3 การเขียนแบบภาพแสดงรายละเอียดบรรจุภัณฑ์
3.4 ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : 3.4 มีทักษะในการเขียนแบบร่าง รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์
3.4.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการเขียนแบบภาพร่าง
3.4.2 เขียนภาพแสดงการใช้งานบรรจุภัณฑ์
3.4.3 เขียนแบบภาพคลี่ของบรรจุภัณฑ์
3.4.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบภาพร่างของบรรจุภัณฑ์

ชื่อบทเรียน
4.1 การวางแผนในการออกแบบบรจุภัณฑ์
4.2 หลักการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสังคม
4.3 ปฏิบัติการออกแบบของบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
กิจกรรม : 4.3 มีทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสังคม
4.3.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
4.3.2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและมวลชน
4.3.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของงานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและมวลชน

ชื่อบทเรียน
5.1 บรรจุภัณฑ์กระดาษ
5.2 ปฏิบัติงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ เพื่อสินค้าอุปโภคบริโภค
กิจกรรม : 5.2 มีทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ เพื่อสินค้าอุปโภคบริโภค
5.2.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบเขียนแบบภาพร่าง
5.2.2 ออกแบบเขียนแบบภาพร่าง บรรจุภัณฑ์กระดาษ
5.2.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานออกแบบเขียนแบบภาพร่างบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ชื่อบทเรียน
5.3 บรรจุภัณฑ์พลาสติก
5.4 ปฏิบัติงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อสินค้าอุปโภคบริโภค
กิจกรรม : 5.4 มีทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อสินค้าอุปโภคบริโภค
5.4.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบเขียนแบบภาพร่าง
5.4.2 ออกแบบเขียนแบบภาพร่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก
5.4.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานออกแบบเขียนแบบภาพร่างบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ชื่อบทเรียน
5.5 บรรจุภัณฑ์โลหะ
5.6 ปฏิบัติงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะ เพื่อสินค้าอุปโภคบริโภค
กิจกรรม : 5.6.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบเขียนแบบภาพร่าง
5.6.2 ออกแบบเขียนแบบภาพร่างบรรจุภัณฑ์โลหะ
5.6.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานออกแบบเขียนแบบภาพร่างบรรจุภัณฑ์โลหะ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบภาคทฤษฎี

ชื่อบทเรียน
5.7 บรรจุภัณฑ์แก้ว
5.8 ปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก้ว เพื่อสินค้าอุปโภคบริโภค
กิจกรรม : 5.8 มีทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก้ว เพื่อสินค้าอุปโภคบริโภค
5.8.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบเขียนแบบภาพร่าง
5.8.2 ออกแบบเขียนแบบภาพร่าง บรรจุภัณฑ์แก้ว
5.8.3 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานออกแบบเขียนแบบภาพร่างบรรจุภัณฑ์แก้ว

ชื่อบทเรียน
6.1 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
6.2 ปฏิบัติงานเขียนผังแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : 6.2 มีทักษะในการเขียนผังแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
6.2.1 เขียนผังแนวคิดเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
6.2.2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ชื่อบทเรียน
6.3 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
6.4 ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : 6.4 มีทักษะในการออกแบบโครงสร้างแบรรจุภัณฑ์
6.4.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
6.4.2 เขียนภาพร่างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
6.4.4 ขึ้นรูปโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดสอบ

ชื่อบทเรียน
6.5 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
6.6 ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : 6.6 มีทักษะในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
6.6.1 จัดเตรียมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกราฟิก
6.6.2 จัดวางกราฟิกบนโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

ชื่อบทเรียน
6.7 ระบบการพิมพ์ และกฏข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6.8 ปฏิบัติการพิมพ์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : 6.8 มีทักษะในการพิมพ์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
6.8.1 ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
6.8.2 พิมพ์รูปกราฟิกเพื่อการทดสอบต้นแบบ

ชื่อบทเรียน
7.1 การสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
7.2 ปฏิบัติการสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
กิจกรรม : 7.2 มีทักษะในการสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
7.2.1 สร้างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
7.2.2 จัดวางกราฟิกบนโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

ชื่อบทเรียน
7.3 การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
7.4 ปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
กิจกรรม : 7.4 มีทักษะในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
7.4.1 พิมพ์กราฟิกบนโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
7.4.2 ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ

สอนเสริม / ทบทวน / สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอนเสริม / ทบทวน / สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน