ข้อมูลอาจารย์

เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 22 มี.ค. 2527
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ศิลปศึกษา
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยครูเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 14 ต.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : เทคโนโลยีทางการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ