รายละเอียด

ออกแบบสถาปัตยกรรม 7 / Architectural Design 7

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 18 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 6 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42011507
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบสถาปัตยกรรม 7
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architectural Design 7
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ออกแบบสถาปัตยกรรม 7

โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม
1.1 ประเภทงานออกแบบสถาปัตยกรรม
1.1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเภทงานออกแบบสถาปัตยกรรม
1.1.2 รายละเอียดประเภทงาสถาปัตยกรรม
1.1.3 งานออกแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะทางที่มีรายละเอียดซับซ้อน
1.2 การทำรายละเอียดประกอบโครงการ
1.2.1 ความรู้เบื้องต้นการทำรายละเอียดประกอบโครงการ
1.2.2 มาตรฐานกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม
1.3 วิธีการทำโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม
1.3.1 การทำรายละเอียดประกอบโครงการออกแบบ
1.3.2 รายละเอียดการทำโปรแกรม
1.3.3 ผู้ที่มีบทบาทร่วมในการจัดทำรายละเอียดโครงการ
1.3.4 วิธีการทำโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม
1.4 ปฏิบัติการทำโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม
1.4.1 แบบร่างโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม
1.4.2 การกำหนดรายละเอียดหลักการ เหตุผล ในการเสนอหัวข้อโครงการ
1.4.3 การจัดทำโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม

กิจกรรม : บรรยายออนไลน์ ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การวิเคราะห์ที่ตั้งและสภาวะแวดล้อมโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
2.1 การเลือกที่ตั้ง
2.1.1หลักการข้อพิจารณาการเลือกทำเลที่ตั้ง
2.1.2รายละเอียดข้อพิจารณาการเลือกทำเลที่ตั้ง
2.1.3ข้อพิจารณาในการเลือกที่ตั้งโครงการ
2.1.4การประเมินความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ
2.2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
2.2.1ความจำเป็นของการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
2.2.2ลักษณะโครงการกับการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
2.2.3ลักษณะเงื่อนไขของโครงการกับการศึกษาความเป็นไปได้
หัวข้อ/รายละเอียด
2.2.4ขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
2.3 ปฏิบัติการวิเคราะห์เลือกที่ตั้งโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
2.3.1การกำหนดข้อพิจารณาในการเลือกทำเลที่ตั้ง
2.3.2การแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้งโครงการ
2.3.3การกำหนดข้อพิจารณาในการเลือกตัวที่ตั้งโครงการ
2.3.4การแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ตัวที่ตั้งโครงการ


กิจกรรม : บรรยายออนไลน์ ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การจัดทำรายละเอียดโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
3.1 กระบวนการออกแบบ
3.1.1 ความหมายของกระบวนกาออกแบบ
3.1.2 ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ
3.2 ข้อมูลที่ใช้การทำรายละเอียดประกอบโครงการออกแบบ
3.2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการทำรายละเอียดประกอบโครงการออกแบบ
3.2.2 รายละเอียดปัจจัยต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล
3.3 วิธีการจัดทำรายละเอียดโครงการ
3.3.1รายละเอียดขั้นตอนหลักของการจัดทำรายละเอียดโครงการ

กิจกรรม : บรรยายออนไลน์ ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การวิเคราะห์ ข้อมูล สภาพแวดล้อมที่ตั้ง โครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.1 หลักการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.1.1 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อกำหนดองค์ประกอบโครงการ
4.1.2 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อกำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
4.1.3 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโครงการ
4.2 ปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.2.1 การกำหนดองค์ประกอบโครงการ
4.2.2 การวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
4.2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์องค์ประกอบโครงการ

กิจกรรม : บรรยายออนไลน์ ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การวิเคราะห์ ข้อมูล สภาพแวดล้อมที่ตั้ง โครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.1 หลักการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.1.1 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อกำหนดองค์ประกอบโครงการ
4.1.2 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อกำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
4.1.3 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโครงการ
4.2 ปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.2.1 การกำหนดองค์ประกอบโครงการ
4.2.2 การวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
4.2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์องค์ประกอบโครงการ

กิจกรรม : บรรยายออนไลน์ ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การวิเคราะห์ ข้อมูล สภาพแวดล้อมที่ตั้ง โครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.1 หลักการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.1.1 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อกำหนดองค์ประกอบโครงการ
4.1.2 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อกำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
4.1.3 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโครงการ
4.2 ปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.2.1 การกำหนดองค์ประกอบโครงการ
4.2.2 การวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
4.2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์องค์ประกอบโครงการ

กิจกรรม : บรรยายออนไลน์ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การวิเคราะห์ ข้อมูล สภาพแวดล้อมที่ตั้ง โครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.1 หลักการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.1.1 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อกำหนดองค์ประกอบโครงการ
4.1.2 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อกำหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
4.1.3 วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโครงการ
4.2 ปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
4.2.1 การกำหนดองค์ประกอบโครงการ
4.2.2 การวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
4.2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์องค์ประกอบโครงการ

กิจกรรม : บรรยายออนไลน์ ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

4.3 หลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่ตั้งโครงการ
4.3.1 วิธีการสำรวจที่ตั้งโครงการ
4.3.2 วิธีการกำหนดรายละเอียดที่ตั้งโครงการ
4.3.3 วิธีการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
4.3.4 วิธีการวิเคราะห์โครงสร้างที่ตั้งโครงการ
การอนุรักษ์พลังงาน – งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
5.1 การอนุรักษ์พลังงานอาคาร
5.1.1 ความหมาย และความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
5.1.2 รายละเอียดการอนุรักษ์พลังงาน
5.1.3 วิธีการอนุรักษ์พลังงาน
5.2 งานระบบวิศวกรรมประกอบโครงการ
5.2.1 ความสำคัญงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
5.2.2 ประเภทงานระบบวิศวกรรม
5.3 วิธีการวิเคราะห์งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
5.3.1 การวิเคราะห์งานระบบโครงสร้าง
5.3.2 การวิเคราะห์งานระบบไฟฟ้า
5.3.3 การวิเคราะห์งานระบบสุขาภิบาล
5.3.4 การวิเคราะห์งานระบบปรับอากาศ
5.3.5 การวิเคราะห์งานระบบสัญจร
5.3.6 การวิเคราะห์งานระบบป้องกันอัคคีภัย
5.4 ปฏิบัติการวิเคราะห์งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
5.4.1 การวิเคราะห์งานระบบโครงสร้าง
5.4.2 การวิเคราะห์งานระบบไฟฟ้า
5.4.3 การวิเคราะห์งานระบบสุขาภิบาล
5.4.4 การวิเคราะห์งานระบบปรับอากาศ
5.4.5 การวิเคราะห์งานระบบทางสัญจร
5.4.6การวิเคราะห์งานระบบป้องกันอัคคีภัย


กิจกรรม : บรรยายออนไลน์ ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.1 คุณค่างานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.2 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.3 กลุ่มทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม
6.2 แนวคิดการออกแบบ
6.2.1 แนวคิดการออกแบบเฉพาะ
6.2.2 แนวคิดการออกแบบทั่วไป
หัวข้อ/รายละเอียด
6.3 ปฏิบัติการเสนอแนวคิดในการออกแบบโครงการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
6.3.1 การกำหนดแนวคิดออกแบบโครงการ
6.4 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.4.1 ความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.4.2 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
6.4.3 ตัวอย่างรายละเอียดงานใช้คอมพิวเตอร์
6.5 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.5.1 ความสำคัญของการทำแบบร่างและรายละเอียดแบบร่าง
6.5.2 วิธีการทำแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.6 ปฏิบัติการออกแบบร่าง
6.6.1 การทำแบบร่างโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.7 การพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.7.1 ความสำคัญการพัฒนาแบบร่าง
6.7.2 รายละเอียดการพัฒนาแบบร่าง
6.8 ปฏิบัติการพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.8.1 การออกแบบร่างผังบริเวณ
6.8.2 การออกแบบร่างแปลนพื้น
6.8.3 การออกแบบร่างรูปตัด
6.8.4 การออกแบบร่างรูปด้าน
6.9 การออกแบบเขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม
6.9.1 การสรุปข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.9.2 รายละเอียดการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.10 ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
6.10.1 การเสนอข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.10.2 การออกแบบเขียนแบบผังบริเวณ
6.10.3 การออกแบบเขียนแบบแปลนพื้น
6.10.4 การออกแบบเขียนแบบรูปตัด
6.10.5 การออกแบบเขียนแบบรูปด้าน
6.10.6 การเขียนทัศนียภาพโครงการ
6.10.7 การทำหุ่นจำลองโครงการ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.1 คุณค่างานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.2 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.3 กลุ่มทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม
6.2 แนวคิดการออกแบบ
6.2.1 แนวคิดการออกแบบเฉพาะ
6.2.2 แนวคิดการออกแบบทั่วไป
หัวข้อ/รายละเอียด
6.3 ปฏิบัติการเสนอแนวคิดในการออกแบบโครงการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
6.3.1 การกำหนดแนวคิดออกแบบโครงการ
6.4 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.4.1 ความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.4.2 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
6.4.3 ตัวอย่างรายละเอียดงานใช้คอมพิวเตอร์
6.5 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.5.1 ความสำคัญของการทำแบบร่างและรายละเอียดแบบร่าง
6.5.2 วิธีการทำแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.6 ปฏิบัติการออกแบบร่าง
6.6.1 การทำแบบร่างโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.7 การพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.7.1 ความสำคัญการพัฒนาแบบร่าง
6.7.2 รายละเอียดการพัฒนาแบบร่าง
6.8 ปฏิบัติการพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.8.1 การออกแบบร่างผังบริเวณ
6.8.2 การออกแบบร่างแปลนพื้น
6.8.3 การออกแบบร่างรูปตัด
6.8.4 การออกแบบร่างรูปด้าน
6.9 การออกแบบเขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม
6.9.1 การสรุปข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.9.2 รายละเอียดการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.10 ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
6.10.1 การเสนอข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.10.2 การออกแบบเขียนแบบผังบริเวณ
6.10.3 การออกแบบเขียนแบบแปลนพื้น
6.10.4 การออกแบบเขียนแบบรูปตัด
6.10.5 การออกแบบเขียนแบบรูปด้าน
6.10.6 การเขียนทัศนียภาพโครงการ
6.10.7 การทำหุ่นจำลองโครงการ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.1 คุณค่างานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.2 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.3 กลุ่มทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม
6.2 แนวคิดการออกแบบ
6.2.1 แนวคิดการออกแบบเฉพาะ
6.2.2 แนวคิดการออกแบบทั่วไป
หัวข้อ/รายละเอียด
6.3 ปฏิบัติการเสนอแนวคิดในการออกแบบโครงการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
6.3.1 การกำหนดแนวคิดออกแบบโครงการ
6.4 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.4.1 ความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.4.2 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
6.4.3 ตัวอย่างรายละเอียดงานใช้คอมพิวเตอร์
6.5 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.5.1 ความสำคัญของการทำแบบร่างและรายละเอียดแบบร่าง
6.5.2 วิธีการทำแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.6 ปฏิบัติการออกแบบร่าง
6.6.1 การทำแบบร่างโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.7 การพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.7.1 ความสำคัญการพัฒนาแบบร่าง
6.7.2 รายละเอียดการพัฒนาแบบร่าง
6.8 ปฏิบัติการพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.8.1 การออกแบบร่างผังบริเวณ
6.8.2 การออกแบบร่างแปลนพื้น
6.8.3 การออกแบบร่างรูปตัด
6.8.4 การออกแบบร่างรูปด้าน
6.9 การออกแบบเขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม
6.9.1 การสรุปข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.9.2 รายละเอียดการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.10 ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
6.10.1 การเสนอข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.10.2 การออกแบบเขียนแบบผังบริเวณ
6.10.3 การออกแบบเขียนแบบแปลนพื้น
6.10.4 การออกแบบเขียนแบบรูปตัด
6.10.5 การออกแบบเขียนแบบรูปด้าน
6.10.6 การเขียนทัศนียภาพโครงการ
6.10.7 การทำหุ่นจำลองโครงการ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.1 คุณค่างานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.2 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.3 กลุ่มทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม
6.2 แนวคิดการออกแบบ
6.2.1 แนวคิดการออกแบบเฉพาะ
6.2.2 แนวคิดการออกแบบทั่วไป
หัวข้อ/รายละเอียด
6.3 ปฏิบัติการเสนอแนวคิดในการออกแบบโครงการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
6.3.1 การกำหนดแนวคิดออกแบบโครงการ
6.4 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.4.1 ความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.4.2 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
6.4.3 ตัวอย่างรายละเอียดงานใช้คอมพิวเตอร์
6.5 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.5.1 ความสำคัญของการทำแบบร่างและรายละเอียดแบบร่าง
6.5.2 วิธีการทำแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.6 ปฏิบัติการออกแบบร่าง
6.6.1 การทำแบบร่างโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.7 การพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.7.1 ความสำคัญการพัฒนาแบบร่าง
6.7.2 รายละเอียดการพัฒนาแบบร่าง
6.8 ปฏิบัติการพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.8.1 การออกแบบร่างผังบริเวณ
6.8.2 การออกแบบร่างแปลนพื้น
6.8.3 การออกแบบร่างรูปตัด
6.8.4 การออกแบบร่างรูปด้าน
6.9 การออกแบบเขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม
6.9.1 การสรุปข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.9.2 รายละเอียดการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.10 ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
6.10.1 การเสนอข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.10.2 การออกแบบเขียนแบบผังบริเวณ
6.10.3 การออกแบบเขียนแบบแปลนพื้น
6.10.4 การออกแบบเขียนแบบรูปตัด
6.10.5 การออกแบบเขียนแบบรูปด้าน
6.10.6 การเขียนทัศนียภาพโครงการ
6.10.7 การทำหุ่นจำลองโครงการ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.1 คุณค่างานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.2 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.3 กลุ่มทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม
6.2 แนวคิดการออกแบบ
6.2.1 แนวคิดการออกแบบเฉพาะ
6.2.2 แนวคิดการออกแบบทั่วไป
หัวข้อ/รายละเอียด
6.3 ปฏิบัติการเสนอแนวคิดในการออกแบบโครงการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
6.3.1 การกำหนดแนวคิดออกแบบโครงการ
6.4 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.4.1 ความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.4.2 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
6.4.3 ตัวอย่างรายละเอียดงานใช้คอมพิวเตอร์
6.5 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.5.1 ความสำคัญของการทำแบบร่างและรายละเอียดแบบร่าง
6.5.2 วิธีการทำแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.6 ปฏิบัติการออกแบบร่าง
6.6.1 การทำแบบร่างโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.7 การพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.7.1 ความสำคัญการพัฒนาแบบร่าง
6.7.2 รายละเอียดการพัฒนาแบบร่าง
6.8 ปฏิบัติการพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.8.1 การออกแบบร่างผังบริเวณ
6.8.2 การออกแบบร่างแปลนพื้น
6.8.3 การออกแบบร่างรูปตัด
6.8.4 การออกแบบร่างรูปด้าน
6.9 การออกแบบเขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม
6.9.1 การสรุปข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.9.2 รายละเอียดการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.10 ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
6.10.1 การเสนอข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.10.2 การออกแบบเขียนแบบผังบริเวณ
6.10.3 การออกแบบเขียนแบบแปลนพื้น
6.10.4 การออกแบบเขียนแบบรูปตัด
6.10.5 การออกแบบเขียนแบบรูปด้าน
6.10.6 การเขียนทัศนียภาพโครงการ
6.10.7 การทำหุ่นจำลองโครงการ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.1 คุณค่างานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.2 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.3 กลุ่มทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม
6.2 แนวคิดการออกแบบ
6.2.1 แนวคิดการออกแบบเฉพาะ
6.2.2 แนวคิดการออกแบบทั่วไป
หัวข้อ/รายละเอียด
6.3 ปฏิบัติการเสนอแนวคิดในการออกแบบโครงการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
6.3.1 การกำหนดแนวคิดออกแบบโครงการ
6.4 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.4.1 ความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.4.2 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
6.4.3 ตัวอย่างรายละเอียดงานใช้คอมพิวเตอร์
6.5 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.5.1 ความสำคัญของการทำแบบร่างและรายละเอียดแบบร่าง
6.5.2 วิธีการทำแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.6 ปฏิบัติการออกแบบร่าง
6.6.1 การทำแบบร่างโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.7 การพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.7.1 ความสำคัญการพัฒนาแบบร่าง
6.7.2 รายละเอียดการพัฒนาแบบร่าง
6.8 ปฏิบัติการพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.8.1 การออกแบบร่างผังบริเวณ
6.8.2 การออกแบบร่างแปลนพื้น
6.8.3 การออกแบบร่างรูปตัด
6.8.4 การออกแบบร่างรูปด้าน
6.9 การออกแบบเขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม
6.9.1 การสรุปข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.9.2 รายละเอียดการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.10 ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
6.10.1 การเสนอข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.10.2 การออกแบบเขียนแบบผังบริเวณ
6.10.3 การออกแบบเขียนแบบแปลนพื้น
6.10.4 การออกแบบเขียนแบบรูปตัด
6.10.5 การออกแบบเขียนแบบรูปด้าน
6.10.6 การเขียนทัศนียภาพโครงการ
6.10.7 การทำหุ่นจำลองโครงการ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

การออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.1 คุณค่างานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.2 ทฤษฎีหลักการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.1.3 กลุ่มทฤษฎีออกแบบสถาปัตยกรรม
6.2 แนวคิดการออกแบบ
6.2.1 แนวคิดการออกแบบเฉพาะ
6.2.2 แนวคิดการออกแบบทั่วไป
หัวข้อ/รายละเอียด
6.3 ปฏิบัติการเสนอแนวคิดในการออกแบบโครงการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
6.3.1 การกำหนดแนวคิดออกแบบโครงการ
6.4 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.4.1 ความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.4.2 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเขียนแบบ
สถาปัตยกรรม
6.4.3 ตัวอย่างรายละเอียดงานใช้คอมพิวเตอร์
6.5 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.5.1 ความสำคัญของการทำแบบร่างและรายละเอียดแบบร่าง
6.5.2 วิธีการทำแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.6 ปฏิบัติการออกแบบร่าง
6.6.1 การทำแบบร่างโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
6.7 การพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.7.1 ความสำคัญการพัฒนาแบบร่าง
6.7.2 รายละเอียดการพัฒนาแบบร่าง
6.8 ปฏิบัติการพัฒนาแบบร่างสถาปัตยกรรม
6.8.1 การออกแบบร่างผังบริเวณ
6.8.2 การออกแบบร่างแปลนพื้น
6.8.3 การออกแบบร่างรูปตัด
6.8.4 การออกแบบร่างรูปด้าน
6.9 การออกแบบเขียนแบบ งานสถาปัตยกรรม
6.9.1 การสรุปข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.9.2 รายละเอียดการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม
6.10 ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
6.10.1 การเสนอข้อมูลประกอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม
6.10.2 การออกแบบเขียนแบบผังบริเวณ
6.10.3 การออกแบบเขียนแบบแปลนพื้น
6.10.4 การออกแบบเขียนแบบรูปตัด
6.10.5 การออกแบบเขียนแบบรูปด้าน
6.10.6 การเขียนทัศนียภาพโครงการ
6.10.7 การทำหุ่นจำลองโครงการ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน