รายละเอียด

การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบสื่อสาร / Photography for Communication Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD125
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Photography for Communication Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบสื่อสาร

- แนะนำรายวิชา มคอ.3 แผนการสอน การวัด ประเมินผล
- กระบวนการสื่อสาร การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร หลักการ ทฤษฎี การกำหนดกรอบแนวคิดในการทำงาน
กิจกรรม : -แนะนำการเรียนการสอนในระบบอนนไลน์
- ซอฟท์แวร์ Microsoft Teams สำหรับการประชุมกลุ่ม การนำเสนอกรอบแนวคิด
- Facebook Group สำหรับการนำเสนอเนื้อหา สื่อการสอนและแบบทดสอบ

- อภิปาย และปฏิบัติการแนวทางในการวางแผน แผนที่ทางความคิด (Mind Map)

- ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร Conceptual Photography

กิจกรรม : - การกำหนดกรอบแนวคิดในการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร การร่างภาพ Layout การนำเสนอ
- มอบหมายงานปฏิบัติการถ่ายภาพ Conceptual Photography

- การวางแผนการใช้ภาพถ่ายในการออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์และวางภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์, องค์กร
- ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตภาพถ่ายเพื่องานออกแบบสื่อสาร
- การใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กิจกรรม : - บูรณาการการเรียนการสอนกับงานศิลป วัฒนธรรม เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ฟื้นฟู การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เพื่อเน้นจุดเด่น ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงใหม่
- การอภิปรายนำเสนอแนวคิด สรุปประเด็น การกำหนดแนวคิดในการถ่ายภาพ
- มอบหมายงานปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ "การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"

- การวางแผนการใช้ภาพถ่ายในการออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์และวางภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์, องค์กร
- ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตภาพถ่ายเพื่องานออกแบบสื่อสาร
- การใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรออกแบบสื่อสาร (ตัวป้อน)

กิจกรรม : - บูรณาการรายวิชาเข้ากับการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ ตัวป้อนนักศึกษา
ปฏิบัติการผลิตภาพถ่ายเพื่องานออกแบบสื่อสาร (ตัวป้อนนักศึกษาใหม่) ที่ได้รับผลกระทบจากจำนวนผู้เข้าศึกษาต่อ มีจำนวนที่ลดลง โดยเน้นจุดเด่นของการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ
- การอภิปรายนำเสนอแนวคิด สรุปประเด็น การกำหนดแนวคิดในการถ่ายภาพ
- มอบหมายงานปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ "การประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรออกแบบสื่อสาร"

- การวางแผนการใช้ภาพถ่ายในการออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์และวางภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์, องค์กร
- ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตภาพถ่ายเพื่องานออกแบบสื่อสาร
- การใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์เพื่อลดการเผาป่า
กิจกรรม : - บูรณาการรายวิชาเข้ากับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเผาป่าของจังหวัดเชียงใหม่
- การอภิปรายนำเสนอแนวคิด สรุปประเด็น การกำหนดแนวคิดในการถ่ายภาพ
- มอบหมายงานปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ "การรณรงค์ลดการเผาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่"

- การวางแผนการใช้ภาพถ่ายในการออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์และวางภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์, องค์กร
- ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตภาพถ่ายเพื่องานออกแบบสื่อสาร
- การใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรม : - บูรณาการรายวิชาเข้ากับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะพลาสติกของจังหวัดเชียงใหม่
- การอภิปรายนำเสนอแนวคิด สรุปประเด็น การกำหนดแนวคิดในการถ่ายภาพ
- มอบหมายงานปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ "การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกของจังหวัดเชียงใหม่"

- การวางแผนการใช้ภาพถ่ายในการออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์และวางภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์, องค์กร
- ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตภาพถ่ายเพื่องานออกแบบสื่อสาร
- การใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยัด
กิจกรรม : - บูรณาการรายวิชาเข้ากับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้น้ำอย่างประหยัด การรณรงค์การอนุรักษ์แหล่งน้ำ
- การอภิปรายนำเสนอแนวคิด สรุปประเด็น การกำหนดแนวคิดในการถ่ายภาพ
- มอบหมายงานปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ "การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด การอนุรักษ์แหล่งน้ำ"

- การวางแผนการใช้ภาพถ่ายในการออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์และวางภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์, องค์กร
- ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตภาพถ่ายเพื่องานออกแบบสื่อสาร
- การใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ จากปัญหาหมอกควันพิษในจังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรม : - บูรณาการรายวิชาเข้ากับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ปัญหาหมอกควันพิษและคุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่
- การอภิปรายนำเสนอแนวคิด สรุปประเด็น การกำหนดแนวคิดในการถ่ายภาพ
- มอบหมายงานปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ "การรณรงค์รักษาสุขภาพ การให้ความรู้สาเหตุการเกิด และการป้องกันตัวเองจากหมอกควันพิษในจังหวัดเชียงใหม่"

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

- การวางแผนการใช้ภาพถ่ายในการออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์และวางภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์, องค์กร
- ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตภาพถ่ายเพื่องานออกแบบสื่อสาร
- การใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์การลดชยะในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม : - บูรณาการรายวิชาเข้ากับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่
- การอภิปรายนำเสนอแนวคิด สรุปประเด็น การกำหนดแนวคิดในการถ่ายภาพ
- มอบหมายงานปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ "การรณรงค์การลดขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่"

- การวางแผนการใช้ภาพถ่ายในการออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์และวางภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์, องค์กร
- ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตภาพถ่ายเพื่องานออกแบบสื่อสาร
- การใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์การลดการใช้พลังงานในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม : - บูรณาการรายวิชาเข้ากับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่
- การอภิปรายนำเสนอแนวคิด สรุปประเด็น การกำหนดแนวคิดในการถ่ายภาพ
- มอบหมายงานปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร หัวข้อ "การรณรงค์การลดการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่"

- ระบบการจัดการสีภาพถ่ายเพื่อการควบคุมคุณภาพของจอแสดงผลภาพสี Color management System (CMS)


กิจกรรม : - ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการแสดงผลภาพสีของจอภาพที่ใช้ในการตกแต่งภาพ (Monitor Calibration)

- การจัดการภาพถ่ายและเทคนิคการตกแต่งภาพ
กิจกรรม : - ปฏิบัติการจัดการและการตกแต่งภาพ

- ระบบการจัดการสีเพื่อการควบคุมคุณภาพของเครื่องพิมพ์ภาพสี Color management System (CMS)
กิจกรรม : - ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการแสดงผลภาพสีของเครื่องพิมพ์ภาพสี (Printer Calibration)

- การพิมพ์ภาพถ่ายสี
กิจกรรม : - ปฏิบัติการพิมพ์ภาพสี

- การนำเสนอ การเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม : - การนำเสนอเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร

- สอบปลายภาค
กิจกรรม : - สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน